32. Inne zobowiązania

Inne zobowiązania31 grudnia 201331 grudnia 2012
Koszty do zapłacenia 638 382 625 892
Zarachowane koszty prowizji agencyjnej 209 871 194 341
Zarachowane koszty wynagrodzeń 121 415 128 296
Zarachowane koszty reasekuracji 194 079 172 246
Zarachowane nagrody dla pracowników 84 064 102 403
Pozostałe 28 953 28 606
Przychody pobierane z góry 17 738 10 420
Pozostałe zobowiązania 8 270 255 2 420 155
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń bezpośrednich 634 831 649 023
Zobowiązania z tytułu reasekuracji 53 738 54 470
Zobowiązania z tytułu transakcji sell-buy-back 5 124 161 839 969
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek 227 353 166 276
Zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych 267 335 -
Zobowiązania wobec budżetu inne niż z tytułu podatku dochodowego  147 721 19 407
Rozrachunki publiczno-prawne: ZUS, PFRON, ZFŚS i inne 23 195 21 234
Zobowiązania wobec pracowników 3 481 2 995
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 10 231 7 373
Z tytułu zakupu papierów wartościowych i depozytów zabezpieczających 1 528 953 438 840
Zobowiązania wobec akcjonariuszy PZU z tytułu dywidend 3 321 3 453
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 69 273 72 092
Oszacowane zobowiązania pozaubezpieczeniowe 125 673 108 694
Pozostałe 50 989 36 329
Inne zobowiązania, razem 8 926 375 3 056 467

Na dzień 31 grudnia 2013 roku i na dzień 31 grudnia 2012 roku wartość godziwa innych zobowiązań nie odbiegała istotnie od ich wartości bilansowej. 

Inne zobowiązania wg wymagalności31 grudnia 201331 grudnia 2012
Do 1 roku 8 498 477 3 047 393
Powyżej 1 roku do 5 lat 158 458 6 785
Powyżej 5 lat 269 440 2 289
Inne zobowiązania wg wymagalności, razem 8 926 375 3 056 467