32.3 Zobowiązania z tytułu transakcji sell-buy-back

Zabezpieczenie zawartych transakcji stanowiły instrumenty finansowe opisane w punkcie 50.1.

Podstawowa charakterystyka transakcji sell-buy-back na dzień 31 grudnia 2013 roku została przedstawiona poniżej.

Data zapadalności transakcji sell-buy-backWartość bilansowaWaluta transakcjiWartość bilansowa aktywów stanowiących zabezpieczenieInstrument finansowy stanowiący zabezpieczenieIlość
do 1 miesiąca 4 615 971 PLN 4 615 396 Obligacje Skarbu Państwa 4 592 800
do 2 miesięcy 401 215 PLN 401 030 Obligacje Skarbu Państwa 426 220
do 3 miesięcy 106 975 PLN 107 564 Obligacje Skarbu Państwa 100 000
Razem 5 124 161   5 123 990   5 119 020