32.4 Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego

Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego w większości wynikają z umów najmu powierzchni usługowo – biurowych. Bieżąca polityka w zakresie zawierania umów jest ukierunkowana na umowy na czas określony 3 lub 5 lat z możliwością przedłużenia.

Zobowiązania z tytułu minimalnych opłat leasingu operacyjnego31 grudnia 201331 grudnia 2012
Do 1 roku 27 040 35 885
Powyżej 1 roku do 5 lat 43 152 54 199
Powyżej 5 lat 5 792 11 577
Zobowiązania z tytułu minimalnych opłat leasingu operacyjnego, razem 75 984 101 661

Opłaty z tytułu leasingu operacyjnego wykazane w rachunku zysków i strat danego okresu1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Minimalne opłaty z tytułu leasingu operacyjnego 61 088 72 700
Opłaty subleasingowe (12) (68)
Razem 61 076 72 632