35. Przychody netto z inwestycji

Przychody netto z inwestycji1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Przychody odsetkowe, w tym: 1 696 066 1 970 194
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 58 219 298 028
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 1 156 453 1 206 223
- pożyczki 476 906 463 221
- środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych 4 488 2 722
Przychody z dywidend, w tym: 127 135 155 721
- aktywa finansowe zakwalifikowane do wyceny w wartości godziwej przez wynik finansowy w momencie pierwszego rozpoznania 5 456 145
- aktywa finansowe przeznaczone do obrotu 74 899 119 817
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży 46 780 35 759
Przychody z tytułu nieruchomości inwestycyjnych 120 328 24 728
Różnice kursowe, w tym: 5 695 (35 452)
- aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 1 512 (11 149)
- aktywa finansowe dostępne do sprzedaży (503) (4 516)
- pożyczki 6 489 (14 843)
- należności, w tym należności z tytułu kontraktów ubezpieczeniowych (1 128) (4 357)
- środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych (675) (587)
Pozostałe, w tym: (104 292) (68 137)
- koszty działalności inwestycyjnej (42 869) (56 102)
- koszty utrzymania nieruchomości inwestycyjnych (61 423) (24 026)
- pozostałe - 11 991
Przychody netto z inwestycji, razem 1 844 932 2 047 054