36. Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji

Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Wynik netto z realizacji inwestycji 71 827 592 899
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania, w tym: 104 153 184 906
- instrumenty kapitałowe 112 992 12 022
- dłużne papiery wartościowe (8 839) 172 884
Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, w tym: 16 885 131 588
- instrumenty kapitałowe 75 790 80 789
- dłużne papiery wartościowe (41 517) 37 701
- instrumenty pochodne (17 388) 13 098
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym: 30 686 425 942
- instrumenty kapitałowe 12 105 174 912
- dłużne papiery wartościowe 18 581 251 030
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, w tym: 6 440 2 052
- dłużne papiery wartościowe utrzymywane do terminu wymagalności 6 440 2 052
Pożyczki (33) -
Należności łącznie z należnościami z tytułu kontraktów ubezpieczeniowych (98 997) (151 920)
Nieruchomości inwestycyjne 4 430 331
Jednostki wyceniane metodą praw własności 1 8 263 -
Odpisy z tytułu utraty wartości (46 782) (71 631)
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, w tym: (110) (14 915)
- instrumenty kapitałowe (110) (14 915)
Należności łącznie z należnościami z tytułu kontraktów ubezpieczeniowych (46 672) (54 246)
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych - (2 470)
Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji, razem 25 045 521 268

1) wynik ze sprzedaży akcji KGJK