37. Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej

Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania, w tym: 203 353 483 812
- instrumenty kapitałowe 49 203 2 665
- dłużne papiery wartościowe 154 150 481 147
Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu, w tym: 371 781 645 081
- instrumenty kapitałowe 207 387 434 775
- dłużne papiery wartościowe 142 761 194 157
- instrumenty pochodne 21 633 16 149
Nieruchomości inwestycyjne (99 206) 7 514
Wycena zobowiązań wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych (30 647) -
Objęcie konsolidacją funduszy inwestycyjnych, w tym: 172 810 -
- kwota przeniesiona z pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny” do skonsolidowanego rachunku zysków i strat na moment objęcia konsolidacją 184 627 -
- kwota wynikająca z objęcia konsolidacją spółek specjalnego przeznaczenia, zależnych od funduszy obejmowanych konsolidacją (11 817) -
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 618 091 1 136 407