38. Pozostałe przychody operacyjne

Pozostałe przychody operacyjne1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Prowizje z tytułu pełnienia czynności komisarza awaryjnego 7 772 7 953
Rozwiązanie rezerw 19 347 1 7 991
Rozwiązanie odpisów z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych 14 688 3 368
Sprzedaż rzeczowych aktywów trwałych i rzeczowych aktywów trwałych w budowie 3 645 3 290
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach reasekuratorów 76 856 (19 155)
Rozwiązanie rezerwy emerytalnej w PZU SA i PZU Życie - 63 865
Rozwiązanie rezerwy na nagrody jubileuszowe w PZU SA i PZU Życie - 113 162
Rozwiązanie rezerwy restrukturyzacyjnej 18 626 27 253
Przychody ze sprzedaży wyrobów, towarów i usług przez spółki nieubezpieczeniowe 262 131 261 202
Zmiana zakresu konsolidacji i wyceny metodą praw własności 35 392 -
Przychody z tytułu lokowania środków w instytucjach finansowych 19 963 26 647
Odsetki za nieterminowe uregulowanie należności z ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji biernej 17 264 15 691
Pozostałe 15 425 76 761
Pozostałe przychody operacyjne, razem 491 109 588 028

1) W pozycji wykazano m. in efekt rozwiązania rezerwy na UOKiK (13.148 tys. zł) oraz rezerwy z tytułu zwrotu przez PTE do ZUS nienależnych prowizji (1.583 tys. zł).

Zagadnienie objęcia konsolidacją spółek zależnych i objęcia wyceną metodą praw własności spółek stowarzyszonych od 1 stycznia 2013 roku zostało przedstawione w punkcie 3.4.1.