39.1 Ubezpieczenia majątkowe i osobowe

Odszkodowania i zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Odszkodowania i zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych  brutto 5 250 037 5 776 295
Szkody i koszty likwidacji szkód bieżącego okresu 2 876 867 3 186 582
Szkody i koszty likwidacji szkód okresów poprzednich 1 601 198 1 502 148
Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 771 972 1 087 565
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i zmianie stanu rezerw w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (33 889) (152 446)
Szkody i koszty likwidacji szkód bieżącego okresu (9 973) (32 034)
Szkody i koszty likwidacji szkód okresów poprzednich (266 072) (95 721)
Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 242 156 (24 691)
Odszkodowania i zmiana stanu rezerw w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych  netto 5 216 148 5 623 849
Szkody i koszty likwidacji szkód bieżącego okresu 2 866 894 3 154 548
Szkody i koszty likwidacji szkód okresów poprzednich 1 335 126 1 406 427
Zmiana stanu rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia 1 014 128 1 062 874

Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych

Zmiana stanu rezerwy składki w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
bruttoudział reasekuratorówudział własnybruttoudział reasekuratorówudział własny
Stan na początek okresu 4 435 516 (190 865) 4 244 651 4 411 652 (163 937) 4 247 715
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w roku bieżącym 4 220 358 (160 456) 4 059 902 4 193 481 (152 296) 4 041 185
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w latach poprzednich (4 225 756) 140 844 (4 084 912) (4 158 221) 124 662 (4 033 559)
Różnice kursowe w okresie (1 290) 537 (753) (11 396) 706 (10 690)
Zmiana składu grupy 17 - 17      
Stan na koniec okresu 4 428 845 (209 940) 4 218 905 4 435 516 (190 865) 4 244 651

Zmiana stanu rezerwy na pokrycie ryzyka niewygasłego (w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych) 1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
bruttoudział reasekuratorówudział własnybruttoudział reasekuratorówudział własny
Stan na początek okresu 8 202 (5) 8 197 13 411 (167) 13 244
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w roku bieżącym 5 546 - 5 546 2 330 157 2 487
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących polis zawartych w latach poprzednich (5 016) (12) (5 028) (6 609) (5) (6 614)
Różnice kursowe w okresie 38 1 39 (930) 10 (920)
Stan na koniec okresu 8 770 (16) 8 754 8 202 (5) 8 197

Zmiana stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
bruttoudział reasekuratorówudział własnybruttoudział reasekuratorówudział własny
Stan na początek okresu, w tym: 5 362 089 (304 051) 5 058 038 4 817 359 (283 085) 4 534 274
- na szkody zgłoszone 1 970 611 (234 276) 1 736 335 1 824 201 (233 774) 1 590 427
- na szkody nie zgłoszone (IBNR) 2 413 008 (55 337) 2 357 671 2 171 324 (37 503) 2 133 821
- na koszty likwidacji szkód 978 470 (14 438) 964 032 821 834 (11 808) 810 026
Wypłacone świadczenia dotyczące szkód zaistniałych w latach poprzednich, w tym: (1 506 275) 265 311 (1 240 964) (1 479 312) 90 206 (1 389 106)
- wypłacone odszkodowania (1 276 357) 261 990 (1 014 367) (1 264 643) 87 450 (1 177 193)
- koszty likwidacji szkód (229 918) 3 321 (226 597) (214 669) 2 756 (211 913)
Wzrost (spadek) rezerw, w tym: 2 185 105 (130 145) 2 054 960 2 036 969 (108 895) 1 928 074
- dotyczących szkód zaistniałych w bieżącym roku 1 895 793 (35 684) 1 860 109 2 078 170 (111 127) 1 967 043
- dotyczących szkód zaistniałych w latach poprzednich 289 312 (94 461) 194 851 (41 201) 2 232 (38 969)
Pozostałe zmiany - (1 834) (1 834) - (5 049) (5 049)
Różnice kursowe w okresie 111 344 455 (12 927) 2 772 (10 155)
Stan na koniec okresu 6 041 030 (170 375) 5 870 655 5 362 089 (304 051) 5 058 038
- na szkody zgłoszone 2 072 193 (121 826) 1 950 367 1 970 611 (234 276) 1 736 335
- na szkody nie zgłoszone  (IBNR) 2 615 113 (29 989) 2 585 124 2 413 008 (55 337) 2 357 671
- na koszty likwidacji szkód 1 353 724 (18 560) 1 335 164 978 470 (14 438) 964 032

Zmiana stanu rezerwy na skapitalizowaną wartość rent w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
bruttoudział reasekuratorówudział własnybruttoudział reasekuratorówudział własny
Stan na początek okresu 5 660 281 (254 413) 5 405 868 5 088 626 (253 524) 4 835 102
Wypłacone świadczenia dotyczące szkód zaistniałych w latach poprzednich (179 944) 3 839 (176 105) (174 797) 7 896 (166 901)
Wzrost (spadek) rezerw dotyczących szkód zaistniałych w latach poprzednich 23 321 104 997 128 318 221 010 11 333 232 343
Zmiany w założeniach wynikające ze zmiany stóp technicznych (16 981) 775 (16 206) 244 950 (13 889) 231 061
Wzrost rezerw dotyczących szkód zaistniałych w bieżącym roku 274 655 - 274 655 265 864 - 265 864
Pozostałe zmiany - (1 378) (1 378) 14 628 (6 229) 8 399
Stan na koniec okresu 5 761 332 (146 180) 5 615 152 5 660 281 (254 413) 5 405 868