39.2 Ubezpieczenia na życie

Świadczenia ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Wynikające z wymagalności 368 811 409 493
Wynikające ze świadczeń wypłacanych w przypadku śmierci 2 754 574 2 606 907
Wynikające z zachorowalności 608 914 614 392
Wynikające z rezygnacji z umowy ubezpieczenia 252 719 240 989
Wynikające z inwalidztwa i odejść na renty 5 135 5 694
Wynikające ze świadczeń rentowych 41 517 42 746
Wynikające z urodzenia dziecka 306 859 317 853
Wynikające z leczenia szpitalnego 288 703 274 837
Wynikające ze zwrotu zgromadzonych środków i wypłat transferowych 141 703 191 436
Pozostałe 146 889 141 080
Świadczenia ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach na życie, razem 4 915 824 4 845 427

Wszystkie odszkodowania i świadczenia dotyczące 2013 roku i 2012 roku odnosiły się do ubezpieczeń bezpośrednich.

Zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w ubezpieczeniach na życie

Zmiana stanu rezerwy składki w ubezpieczeniach na życie1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
bruttoudział reasekuratorówudział własnybruttoudział reasekuratorówudział własny
Stan na początek okresu 93 449 - 93 449 96 333 - 96 333
Zwiększenia 103 223 (91) 103 132 93 449 1 488 94 937
Zmniejszenia (93 711) 2 (93 709) -96 333 (1 488) (97 821)
Różnice kursowe (565) 3 (561) - - -
Stan na koniec okresu 102 396 (86) 102 311 93 449 93 449

Zmiana stanu rezerwy ubezpieczeń na życie - kontrakty ubezpieczeniowe1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
bruttoudział reaseku-ratorówudział własnybruttoudział reaseku-ratorówudział własny
Stan na początek okresu 16 208 275 - 16 208 275 15 177 227 - 15 177 227
Wzrost (spadek) rezerw dotyczący polis zawartych w roku bieżącym 564 859 - 564 859 520 825 - 520 825
Wzrost (spadek) rezerw dotyczący polis zawartych w latach poprzednich (260 234) - (260 234) (330 058) - (330 058)
Zmiany w założeniach wynikające ze zmiany stóp technicznych 17 701 - 17 701 840 281 - 840 281
Różnice kursowe (3 807)   (3 807)      
Stan na koniec okresu 16 526 794 - 16 526 794 16 208 275 16 208 275

Zmiana stanu rezerw ubezpieczeń na życie brutto - kontrakty unit-linked1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
bruttoudział reasekuratorówudział własnybruttoudział reasekuratorówudział własny
Aktywa netto funduszu na początek okresu 3 113 798 - 3 113 798 2 299 767 - 2 299 767
Zwiększenia funduszu z tytułu składek 1 082 943 - 1 082 943 894 952 - 894 952
Opłaty potrącone z funduszu za ryzyko, administrację i inne (71 333) - (71 333) (46 716) - (46 716)
Przychody z lokat funduszu 123 774 - 123 774 348 852 - 348 852
Zmniejszenia funduszu z tytułu świadczeń, wykupów, itp. (354 088) - (354 088) (350 060) - (350 060)
Pozostałe zmniejszenia (43 826) - (43 826) (63 147) - (63 147)
Pozostałe zwiększenia 55 953 - 55 953 30 150 - 30 150
Aktywa netto funduszu na koniec okresu 3 907 221 - 3 907 221 3 113 798 - 3 113 798

Zmiana stanu rezerw szkodowych brutto1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
bruttoudział reasekuratorówudział własnybruttoudział reasekuratorówudział własny
RBNP na początek okresu 115 394 - 115 394 125 937 - 125 937
IBNR na początek okresu 400 962 - 400 962 486 185 - 486 185
Razem RBNP i IBNR na początek okresu 516 356 - 516 356 612 122 - 612 122
Wykorzystanie rezerw szkodowych w ciągu roku (516 356) - (516 356) (612 122) - (612 122)
Utworzenie rezerw szkodowych w ciągu roku 545 751 - 545 751 516 356 - 516 356
Razem RBNP i IBNR na koniec okresu 545 751 - 545 751 516 356 - 516 356
RBNP na koniec okresu 138 366 - 138 366 115 394 - 115 394
IBNR na koniec okresu 407 385 - 407 385 400 962 - 400 962