39.3 Koszty likwidacji szkód

Koszty likwidacji szkód według rodzaju1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Zużycie materiałów i energii 18 766 16 562
Usługi obce 185 488 208 681
Podatki i opłaty 15 330 12 794
Koszty pracownicze 297 618 318 090
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 13 603 15 157
Amortyzacja wartości niematerialnych 12 904 17 764
Inne, w tym: 86 582 68 906
- zasądzone koszty, odsetki i kary w sprawach od odszkodowania 77 608 59 945
- pozostałe 8 974 8 961
Koszty likwidacji szkód, razem 630 291 657 954