4.1 Zasady konsolidacji

Przy określeniu, czy Grupa PZU sprawuje kontrolę nad funduszem inwestycyjnym brane są pod uwagę kryteria określone w wydanej przez Stały Komitet ds. Interpretacji interpretacji SKI-12 – „Konsolidacja – jednostki specjalnego przeznaczenia”, w szczególności posiadanie w istocie prawa do uzyskiwania większości korzyści z funduszu inwestycyjnego, a zatem narażenie na ryzyko związane z działalnością prowadzoną przez ten fundusz inwestycyjny.

Przyjmuje się, że pod kontrolą Grupy PZU znajdują się te fundusze inwestycyjne, w których jednostki Grupy PZU posiadają udział w aktywach netto (bez uwzględniania aktywów posiadanych w związku z zawartymi kontraktami ubezpieczeniowymi i inwestycyjnymi na rachunek i ryzyko klienta) przekraczający 50%. Fundusze takie konsolidowane są metodą pełną - ich aktywa prezentuje się w sprawozdaniu z sytuacji finansowej jako aktywa finansowe wg rodzaju i klasyfikacji do portfeli, a część aktywów netto funduszu należąca do inwestorów zewnętrznych – jako inne zobowiązania w pozycji „Zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych”.