4.3 Założenia przyjęte w procesie szacowania rezerw technicznych w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych

Szacowana wartość ostateczna wypłacanych odszkodowań i świadczeń pokazana została w trójkątach rozwoju rezerw w punkcie 6.7.1.1. Techniki stosowane przy wyliczaniu rezerwy IBNR oraz metodologia szacowania rezerw na stary portfel zostały opisane w punkcie 3.18.2.1.

Przy wyliczaniu rezerwy na skapitalizowaną wartość rent, przyszły wzrost średniej renty szacuje się na podstawie danych historycznych z uwzględnieniem innych informacji mogących mieć wpływ na przyszły wzrost rent (przykładowo wzrost świadomości ubezpieczeniowej, zmiany legislacyjne, itp.).

Przyszłą rentowność portfela lokat pokrywających rezerwę na skapitalizowaną wartość rent ustala się jako przewidywaną rentowność portfela obligacji utrzymywanych do terminu wykupu liczoną zgodnie z zasadami ostrożnej wyceny.

Zarówno na dzień 31 grudnia 2013 roku, jak i na dzień 31 grudnia 2012 roku dla wszystkich rent przyjęto stopę techniczną w wysokości 3,6%. Jednocześnie w oparciu o prognozy inflacji oraz wzrostu wynagrodzeń zarówno na dzień 31 grudnia 2013 roku, jak i na dzień 31 grudnia 2012 roku została przyjęta stopa wzrostu rent w wysokości 3,9%.

Dla rent dożywotnich okres, przez jaki renta będzie wypłacana ustala się na podstawie publicznie dostępnych statystyk, w Polsce przykładowo PTTŻ za 2012 rok (na 31 grudnia 2012 roku na podstawie PTTŻ za 2011 rok) publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny. Dodatkowo, przy ustalaniu rezerwy na skapitalizowaną wartość rent uwzględnia się koszt przyszłej ich obsługi w wysokości 3% wartości wypłacanych świadczeń.

Analiza wrażliwości wyniku netto oraz kapitałów własnych na zmianę założeń wykorzystywanych przy wyliczaniu rezerwy na skapitalizowaną wartość rent została zaprezentowana w punkcie 6.7.1.1.