4.7 Nierozpoznane aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Grupa PZU stosując zasadę ostrożnej wyceny nie rozpoznaje aktywów z tytułu podatku odroczonego w związku ze stratami podatkowymi poniesionymi przez jednostki Grupy PZU w części, w której szacuje się, że realizacja tych aktywów byłaby niemożliwa. 

Wartość nierozpoznanych aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego w związku ze stratami podatkowymi poniesionymi przez spółki Grupy PZU została zaprezentowana w punkcie 19.