4.8 Kalkulacja rezerw na świadczenia pracownicze

Rezerwy na odprawy emerytalne i świadczenia pośmiertne (opisane w punkcie 28) szacowane są metodami aktuarialnymi z zastosowaniem odpowiednich technik i założeń aktuarialnych.

Założenia aktuarialne

W tabeli poniżej przyjęto zasadnicze założenia aktuarialne, które zostały zastosowane przy wyliczaniu tych rezerw.

Zasadnicze założenia aktuarialne przyjęte w kalkulacji rezerw na odprawy emerytalne31 grudnia 201331 grudnia 2012
Stopy dyskontowe, w tym:  
     - PZU i PZU Życie zgodne  z krzywą rentowności obligacji 1 3,7% 
     - pozostałe spółki Grupy PZU 2,0%-4,5%  1,0%-5,0% 
Przewidywane stopy wzrostu wynagrodzeń, w tym:  
     - PZU i PZU Życie 3,0%   3,0% 
     - pozostałe spółki Grupy PZU 1,5%-3,0%   3,0% 
Wskaźnik śmiertelności, w tym:    
     - PZU i PZU Życie PTTŻ  PTTŻ 
     - pozostałe spółki Grupy PZU PTTŻ  2  PTTŻ  2 
Wskaźnik rotacji pracowników, w tym:  
     - PZU i PZU Życie właściwy dla spółki 3   właściwy dla spółki 3 
     - pozostałe spółki Grupy PZU 0,0%-10,0%  0,0%-13,0%
Wskaźnik inwalidztwa (odejścia na rentę), w tym:  
     - PZU i PZU Życie 0,2%   0,2% 
     - pozostałe spółki Grupy PZU 30%-60% PTTŻ 4  30%-60% PTTŻ 4 
1) Krzywa rentowności obligacji zerokuponowych Skarbu Państwa zastosowana do dyskontowania rezerw na świadczenia pracownicze w PZU i PZU Życie na dzień 31 grudnia 2013 roku obejmuje lata 2014-2044 przyjmując wartości rosnące dla przedziału do roku 2031 (zakres wartości 2,68% - 4,87%), a następnie staje się krzywą odwróconą malejącą do poziomu 4,61%.
2) Wskaźnik śmiertelności przyjmowany na poziomie określonym w Polskich Tablicach Trwania Życia (dla mężczyzn i kobiet ogółem), publikowanych przez GUS.
3) Wskaźnik rotacji pracowników obliczono na podstawie bieżącej obserwacji odejść z pracy. Wskaźnik jest różnicowany ze względu m. in. na wiek, staż pracy i zarobki pracownika. W niektórych spółkach Grupy PZU tego wskaźnika nie uwzględnia się.
4) Wskaźnik inwalidztwa przyjmowany jako odpowiedni procent wartości wskaźnika śmiertelności, opisanego powyżej. W niektórych spółkach Grupy PZU wskaźnika tego nie uwzględnia się


Analiza wrażliwości
Wpływ zmiany założeń aktuarialnych dla odpraw emerytalnych i świadczeń pośmiertnych na wartość tych rezerwOdprawy emerytalneŚwiadczenia pośmiertne
Stopy dyskontowe  
 - wzrost o 1 p.p. (1 505) (1 953)
 - spadek o 1 p.p. 1 863 2 328
Przewidywane stopy wzrostu wynagrodzeń: 
 - wzrost o 1 p.p. (614) (1 061)
 - spadek o 1 p.p. 965 1 430
Wskaźnik śmiertelności:  
 - wzrost o 10% (164) 1 707
 - spadek o 10% 167 (1 736)
Wskaźnik rotacji pracowników:  
 - wzrost o 10% (214) (457)
 - spadek o 10% 224 479