4.9 Szacunki rezerw na sprawy sporne

Rezerwy na sprawy sporne ustalane są metodą indywidualną, zgodnie z MSR 37, z uwzględnieniem prawdopodobieństwa nastąpienia wypływu środków pieniężnych w celu wypełnienia ciążącego obowiązku. Wypływ środków pieniężnych uznaje się za prawdopodobny, jeśli bardziej możliwe jest, że do zaistnienia zdarzenia dojdzie, niż to, że do niego nie dojdzie, czyli gdy prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia jest większe od prawdopodobieństwa, że zdarzenie nie nastąpi.