41. Koszty akwizycji

Koszty akwizycji według rodzaju1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Zużycie materiałów i energii 31 058 26 021
Usługi obce 86 743 93 203
Podatki i opłaty 5 712 6 213
Koszty pracownicze 371 888 417 671
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 13 726 15 473
Amortyzacja wartości niematerialnych 12 284 16 843
Inne, w tym: 1 527 023 1 430 936
- prowizje z działalności bezpośredniej 1 464 182 1 374 805
- reklama 51 854 44 362
- prowizje z działalności pośredniej 5 218 4 493
- pozostałe 5 769 7 276
Zmiana stanu aktywowanych kosztów akwizycji (32 496) (6 009)
Koszty akwizycji, razem 2 015 938 2 000 351