42. Koszty administracyjne

Koszty administracyjne według rodzaju1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Zużycie materiałów i energii 44 763 47 333
Usługi obce 202 192 209 587
Podatki i opłaty 37 137 36 365
Koszty pracownicze 715 242 734 357
Amortyzacja rzeczowych aktywów trwałych 44 223 49 719
Amortyzacja wartości niematerialnych 33 819 39 283
Wynagrodzenia osób obsługujących ubezpieczenia grupowe w zakładach pracy 208 165 217 510
Inne, w tym: 120 939 106 147
- reklama 77 633 81 608
- pozostałe 43 306 24 539
Koszty administracyjne, razem 1 406 480 1 440 301

Koszty administracyjne obejmują również koszty działalności ubezpieczeniowej niezaliczone do kosztów akwizycji, związane z inkasem składek, koszty związane z zarządzaniem portfelem umów ubezpieczenia, portfelem umów reasekuracyjnych i innych wynikających ze statutowej działalności spółek ubezpieczeniowych Grupy PZU.

Pozycja „Podatki i opłaty” obejmuje m.in. koszty związane z działalnością PTE PZU.