44. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe  koszty  operacyjne1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Koszty podstawowej działalności spółek nieubezpieczeniowych 270 895 273 737
Utworzenie odpisów na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne 54 039 6 696
Obowiązkowe opłaty na rzecz instytucji rynku ubezpieczeniowego 51 046 52 995
Wydatki z tytułu działalności prewencyjnej 40 752 18 697
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 36 703 29 560
Darowizny 1 35 467 51 067
Zmiana zakresu konsolidacji 35 134 -
Komenda Główna Straży Pożarnej oraz Związek Ochotniczych Straży Pożarnych 30 215 28 617
Utworzenie rezerw 9 036 8 909
Koszty podlegające refakturowaniu 7 429 7 861
Koszty akwizycji na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych 1 850 2 679
Wartość netto sprzedanych rzeczowych aktywów trwałych i rzeczowych aktywów trwałych w budowie 897 1 850
Odsetki za zwłokę, kary i odszkodowania 505 991
Koszty związane z pełnieniem czynności komisarza awaryjnego 264 179
Utworzenie rezerwy na UOKiK - 1 275
Utworzenie rezerwy na koszty z tytułu reorganizacji i restrukturyzacji - 48 353
Pozostałe 131 367 85 272
Pozostałe koszty operacyjne, razem 705 599 618 738

1) W tym darowizny przekazane na rzecz Fundacji PZU w kwocie 32.000 tys. zł (w 2012 roku: 50.000 tys. zł).

Zagadnienie objęcia konsolidacją spółek zależnych i objęcia wyceną metodą praw własności spółek stowarzyszonych od 1 stycznia 2013 roku zostało przedstawione w punkcie 3.4.1.