45. Koszty finansowe

Koszty finansowe1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Odsetki, w tym: 60 663 41 818
- pożyczki 45 218 34 939
- kredyty bankowe 14 453 6 879
- pozostałe 992 -
Pozostałe, w tym: 1 001 (328)
- różnice kursowe 557 (374)
- pozostałe 444 46
Koszty finansowe, razem 61 664 41 490

W odsetkach od pożyczek wykazano głównie koszty dotyczące umów warunkowej sprzedaży papierów wartościowych (sell-buy-back).