46. Różnice kursowe

Różnice kursowe ujęte w skonsolidowanym rachunku zysków i strat1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Aktywa finansowe 7 498 (30 508)
- instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 1 512 (11 149)
- instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży (503) (4 516)
- pożyczki 6 489 (14 843)
Należności, w tym należności z tytułu kontraktów ubezpieczeniowych (1 128) (4 357)
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych (675) (587)
Inne zobowiązania 4 (8)
Różnice kursowe ujęte w skonsolidowanym rachunku zysków i strat, razem 5 699 (35 460)

Zestawienie nie zawiera różnic kursowych dotyczących rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, ponieważ ich ustalenie nie jest w praktyce możliwe z uwagi na przyjęty sposób kalkulacji ww. rezerw.