47. Podatek dochodowy

Podatek dochodowy1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Zysk (strata) brutto (skonsolidowany) 4 120 692 4 038 708
Stawka CIT (lub zakres stawek CIT) właściwa dla kraju siedziby jednostki dominującej (w %) 19% 19%
Podatek dochodowy jaki zostałby skalkulowany jako iloczyn zysku księgowego brutto jednostek i stawki CIT właściwej dla kraju siedziby jednostki dominującej 782 931 767 355
Różnice pomiędzy podatkiem dochodowym skalkulowanym powyżej a podatkiem dochodowym wykazanym w rachunku zysków i strat: 42 648 17 527
- straty podatkowe (874) (3 066)
- grzywny, kary umowne 1 678 796
- dywidendy (4 025) (19 806)
- wycena aktywów finansowych (17 362) 7 628
- utworzenie/rozwiązanie odpisów na należności niezaliczone do kosztów uzyskania przychodów 4 137 30 628
- utworzenie / rozwiązanie pozostałych rezerw i odpisów na inne aktywa niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 51 401 (9 115)
- niezrealizowane przychody i koszty z tytułu reasekuracji biernej (4 033) (1 266)
- opodatkowanie działalności ubezpieczeniowej na Ukrainie 4 585 4 673
- amortyzacja 448 602
- pozostałe zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 6 693 6 453
Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat 825 579 784 882

Łączna kwota podatku bieżącego i odroczonego1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
1. Ujętego w rachunku zysków i strat, w tym: 825 579 784 882
- podatek bieżący 885 776 568 541
- podatek odroczony (60 197) 216 341
2. Ujętego w  innych całkowitych dochodach, w tym: (39 617) 26 002
- podatek bieżący - -
- podatek odroczony (39 617) 26 002

Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych czy składek na ubezpieczenia społeczne podlegają stosunkowo częstym zmianom. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują różnice w opiniach co do interpretacji prawnej przepisów podatkowych zarówno między organami państwowymi, jak i między organami państwowymi i przedsiębiorstwami. Rozliczenia podatkowe oraz inne (na przykład celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które uprawnione są do nakładania wysokich kar, a ustalone w wyniku kontroli dodatkowe kwoty zobowiązań muszą zostać wpłacone wraz z wysokimi odsetkami. Zjawiska te powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce, Litwie i Ukrainie jest wyższe, niż istniejące w krajach o bardziej rozwiniętym systemie podatkowym. W Polsce rozliczenia podatkowe mogą zostać poddane kontroli przez okres pięciu lat. W efekcie kwoty wykazane w niniejszym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym mogą ulec zmianie w późniejszym terminie po ostatecznym ustaleniu ich wysokości przez organy skarbowe.