48. Podatek dochodowy w innych całkowitych dochodach

Podatek dochodowy dotyczący składników innych całkowitych dochodów1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Inne całkowite dochody brutto (144 127) 114 662
Podatek dochodowy 39 617 (26 002)
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży 42 802 (22 051)
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych (3 185) (3 951)
Inne całkowite dochody netto (104 510) 88 660