5.1 Segmenty sprawozdawcze

5.1.1. Kryterium podstawowe podziału

MSSF 8 określa, w jaki sposób jednostki powinny prezentować informacje o segmentach działalności w rocznych i w śródrocznych sprawozdaniach finansowych. Segmenty operacyjne to części składowe jednostki, dla których dostępne są odrębne informacje finansowe, podlegające regularnej ocenie przez główny organ odpowiedzialny za podejmowanie decyzji operacyjnych („GOOZPDO”, w praktyce jest to Zarząd PZU), związanej z alokacją zasobów i oceną wyników działalności.

Podstawowy wzór segmentacji Grupy PZU oparty jest na kryterium jednostek podlegających konsolidacji, z zastrzeżeniem, że w odniesieniu do wiodących spółek Grupy PZU (PZU i PZU Życie) wyodrębnia się dodatkowo segmenty oparte na kryteriach grup klientów, linii produktowych oraz charakteru działalności.

W przypadku PZU wyodrębniono następujące segmenty:

 • ubezpieczenia korporacyjne (ubezpieczenia osobowe i majątkowe);
 • ubezpieczenia masowe (ubezpieczenia osobowe i majątkowe);
 • inwestycje – obejmujące działalność lokacyjną w zakresie środków własnych.

W przypadku PZU Życie wyodrębniono następujące segmenty:

 • ubezpieczenia grupowe i indywidualnie kontynuowane (ubezpieczenia na życie);
 • ubezpieczenia indywidualne (ubezpieczenia na życie);
 • inwestycje - obejmujące działalność lokacyjną w zakresie środków własnych;
 • kontrakty inwestycyjne – opisane szerzej w dalszej części tego rozdziału.

Ze względu na swą odrębność, funkcjonowanie w odrębnych środowiskach regulacyjnych, stosowany w Grupie PZU system wewnętrznej sprawozdawczości finansowej, zgodnie ze wzorem segmentacji Grupy PZU opartym na kryterium konsolidowanych jednostek oraz przydatność użytkownikom sprawozdań finansowych wyodrębniono dodatkowo następujące segmenty:

 • ubezpieczenia emerytalne;
 • Ukraina (ubezpieczenia osobowe i majątkowe oraz ubezpieczenia na życie; w 2012 roku: wyłącznie ubezpieczenia osobowe i majątkowe);
 • Kraje bałtyckie – Litwa, Łotwa i Estonia, dalej: „Kraje bałtyckie” -  (ubezpieczenia osobowe i majątkowe oraz ubezpieczenia na życie; w 2012 roku wyłącznie ubezpieczenia osobowe i majątkowe).

W przypadku zaistnienia przesłanek jakościowych lub ilościowych, opisanych w MSSF 8 pkt 12-19, segmenty operacyjne mogą podlegać łączeniu w segmenty sprawozdawcze. W niniejszym sprawozdaniu finansowym nie dokonano łączenia wyodrębnionych segmentów operacyjnych w segmenty sprawozdawcze, za wyjątkiem segmentu inwestycje, obejmującego działalność lokacyjną w zakresie środków własnych spółek Grupy PZU.

5.1.2. Informacje dotyczące obszarów geograficznych

Grupa PZU stosuje uzupełniający podział segmentów wg kryterium geograficznego, na podstawie którego wyodrębniono następujące segmenty:

 • Polska;
 • Kraje bałtyckie;
 • Ukraina.