5.7 Uproszczenia w nocie segmentowej

W nocie segmentowej zastosowano pewne uproszczenia w porównaniu do wymogów MSSF 8. Poniżej przedstawiono ich uzasadnienie:

  • odstąpienie od prezentacji danych o alokacji wszystkich aktywów i zobowiązań do poszczególnych segmentów – wynikające z niesporządzania i nieprezentowania GOOZPDO takich zestawień. Główną informacją dostarczaną GOOZPDO są dane o wynikach danych segmentów i na tej podstawie podejmowane są decyzje zarządcze, w tym o alokacji zasobów. Analiza dotycząca alokowanych do segmentów aktywów i zobowiązań ograniczona jest do monitoringu spełniania wymogu regulacyjnego według PSR, tj. posiadania aktywów na pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w wysokości przekraczającej poziom tych rezerw (analiza w podziale na poszczególne spółki ubezpieczeniowe, a nie grupy produktów);
  • prezentacja wyniku netto z inwestycji jedną kwotą jako różnicy pomiędzy zrealizowanymi i niezrealizowanymi przychodami oraz kosztami z inwestycji – wynikająca z wewnętrznej oceny wyników segmentów w oparciu o taką łączną miarę wyników inwestycyjnych;
  • niealokowanie do segmentu „inwestycje” przychodów i kosztów innych niż dotyczących zrealizowanych i niezrealizowanych przychodów i kosztów z inwestycji – wynikająca ze sposobu analizy danych tego segmentu oraz niepraktyczność takiej alokacji; 
  • prezentacja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych oraz kosztów finansowych w odniesieniu do spółek PZU i PZU Życie łącznie dla segmentów operacyjnych w nich wyodrębnionych (w konsekwencji także nieprzypisanie żadnych kwot w tym zakresie do segmentu kontrakty inwestycyjne) – wynikająca z przyjętych miar zysku segmentów operacyjnych oraz niepraktyczność takiej alokacji;
  • prezentacja obciążenia podatkiem dochodowym jedną kwotą na poziomie danych skonsolidowanych - wynikająca z przyjętych miar zysku segmentów operacyjnych oraz niepraktyczność przeprowadzania alokacji w tym zakresie.

Rachunek zysków i strat
za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku
do dnia 31 grudnia 2013 roku
Ubezpieczenia korporacyjne (ub. maj i os.)Ubezpieczenia masowe (ub. maj i os.)Ubezpieczenia grupowe i indy-widualnie konty-nuowane (ub. na życie)Ubezpieczenia indywidualne (ub. na życie)Inwestycje Ubezpieczenia emerytalneUkrainaKraje bałtyckieKontrakty inwestycyjnePozostała działalnośćRóżnice prezentacyjneNieruchomości i instrumenty finansoweKontrakty inwestycyjneStopa techniczna w ubezpieczeniach na życieFundusz prewencyjny, rezerwa na wyrównanie szkodowości i odpisy na ZFŚSKorekty konsolidacyjne i niealokowaneWartość skonsolidowanaRachunek zysków i strat
za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku
do dnia 31 grudnia 2013 roku
PSRPSRPSRPSRPSRPSRMSSFMSSFPSRPSRPSRPSR - MSSFPSR - MSSFPSR - MSSFPSR - MSSFMSSFMSSF
Składki przypisane brutto na zewnątrz 1 735 259 6 533 743 6 415 178 1 329 894 - - 203 640 262 289 1 097 951 - - - (1 097 951) - - - 16 480 002 Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto na zewnątrz
Składki przypisane brutto między segmentami 4 898 - - - - - - - - - - - - - - (4 898) - Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto między segmentami
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 1 740 157 6 533 743 6 415 178 1 329 894 - - 203 640 262 289 1 097 951 - - - (1 097 951) - - (4 898) 16 480 002  
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto (160 273) (43 756) (2 848) (58) - - (31 253) (20 795) - - - - - - - 1 946 (257 037) Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto
Składki ubezpieczeniowe przypisane netto 1 579 884 6 489 987 6 412 330 1 329 836 - - 172 387 241 493 1 097 951 - - - (1 097 951) - - (2 952) 16 222 965 Składki ubezpieczeniowe przypisane netto, w tym:
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto (35 703) 64 717 1 739 946 - - (9 036) (17 606) 606 - 19 631 - (606) - - 1 115 25 803 Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto 11 571 (2 419) - - - - 7 221 3 258 - - (19 631) - - - - - -  
Składki zarobione netto 1 555 752 6 552 285 6 414 069 1 330 782 - - 170 572 227 145 1 098 557 - - - (1 098 557) - - (1 837) 16 248 768 Składki zarobione netto
                      340 282 - 34 271 - - (54 591) 319 962 Przychody z tytułu prowizji i opłat
Dochody z lokat, w tym: 140 039 556 759 735 242 304 969 4 858 981 11 580 24 373 6 511 89 115 65 018 (6 792 587)           -  
Wynik netto z inwestycji (operacje na zewnątrz) 140 039 556 759 735 242 304 969 896 559 11 580 24 373 6 511 89 115 65 018 (2 830 165)           -  
Wynik netto z inwestycji (operacje między segmentami) - - - - 3 962 422 - - - - - (3 962 422)           -  
                      1 835 955 - - - - 8 977 1 844 932 Przychody netto z inwestycji (operacje na zewnątrz)
                      3 962 422 - - - - (3 962 422) - Przychody netto z inwestycji (operacje między segmentami)
                      99 493 24 782 - - - (99 230) 25 045 Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji 
                      781 576 (105 879) - - - (57 606) 618 091 Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 11 522 34 872 1 524 18 765 - - - - 15 463 - (82 146)           -  
Przychody z działalności podstawowej jednostek nieubezpieczeniowych - - - - - 218 300 - - - 400 948 (619 248)           -  
Pozostałe przychody operacyjne (nie dotyczy jednostek ubezpieczeniowych) - - - - - 3 090 - - - 6 002 634 404 (16 189) (15 462) - - (120 736) 491 109 Pozostałe przychody operacyjne
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (890 923) (3 410 960) (4 290 148) (609 567) - - (83 190) (147 070) (1 334 969) - (1 609 046) - 1 157 463 - 6 323 16 810 (11 195 277) Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto (1 959) (761 742) (9 526) (17 034) - - (5 417) (359) 5 221 - 790 816           -  
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych 112 577 154 450 164 - - - 2 516 10 829 - - (242 600) - - - - (3 883) 34 053 Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw (73 805) (174 716) - - - - 5 199 (2 487) - - 245 809           -  
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (854 110) (4 192 968) (4 299 510) (626 601) - - (80 892) (139 087) (1 329 748) - (815 021) - 1 157 463 - 6 323 12 927 (11 161 223) Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto
Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym, rezerwy ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający, rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka) (5 887) (436) (270 964) (712 390) - - - - 172 272 - 817 405              
                      - - (77 715) - - - (77 715) Świadczenia oraz zmiana wyceny kontraktów inwestycyjnych
Premie i rabaty dla ubezpieczonych na udziale własnym, łącznie ze zmianą stanu rezerw (298) - (523) - - - - - (4) - 825           -  
Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym (47 428) (261 850) (108 433) (12 924) - - - - (4 683) - 435 318           -  
Koszty akwizycji (300 302) (1 141 493) (322 765) (109 519) - (16 776) (62 446) (67 137) (18 318) - - - - - (126) 22 944 (2 015 938) Koszty akwizycji
Koszty administracyjne (115 829) (546 865) (545 720) (53 225) - (77 923) (35 904) (26 490) (11 377) - - 1 131 - - (20 568) 26 290 (1 406 480) Koszty administracyjne
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach 8 022 66 967 501 - - - - - - - (75 490)           -  
Koszty działalności podstawowej jednostek nieubezpieczeniowych - - - - - - - - - (369 897) 369 897           -  
Pozostałe koszty operacyjne (nie dotyczy jednostek ubezpieczeniowych) - - - - - (839) - - - (6 519) (874 683) (8 946) - - 84 583 100 805 (705 599) Pozostałe koszty operacyjne
Wynik na ubezpieczeniach / Zysk (strata) z działalności operacyjnej 391 481 1 067 271 1 603 421 139 857 4 858 981 137 432 15 702 943 11 277 95 552 18 402 (105 101) - - 70 212 (4 124 479) 4 180 951 Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Pozostałe przychody operacyjne 65 131 14 763     796 3 613     (84 303)              
Pozostałe koszty operacyjne (58 067) (50 159)     (874) (4 075)     113 175              
Koszty finansowe               (57 112) (47 270)         42 718 (61 664) Koszty finansowe
                                  1 404 Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności 
                                  4 120 691 Zysk (strata) brutto
                                  (825 579) Podatek dochodowy
                                  3 295 113Zysk (strata) netto

tab1_pol.png

Rachunek zysków i strat
za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku
do dnia 31 grudnia 2012 roku
Ubezpieczenia korporacyjne (ub. maj i os.)Ubezpieczenia masowe
(ub. maj i os.)
Ubezpieczenia grupowe i indy-widualnie konty-nuowane
 (ub. na życie)
Ubezpieczenia indywidualne (ub. na życie)Inwestycje Ubezpieczenia emerytalneUkraina
(ub. maj i os.)
Kraje bałtyckie
(ub. maj i os.)
Kontrakty inwestycyjnePozostała działalnośćRóżnice prezentacyjneNieruchomości i instrumenty finansoweKontrakty inwestycyjneStopa techniczna w ubezpieczeniach na życieFundusz prewencyjny, rezerwa na wyrównanie szkodowości i odpisy na ZFŚSKorekty konsolidacyjneWartość skonsolidowanaRachunek zysków i strat
za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku
do dnia 31 grudnia 2012 roku
PSRPSRPSRPSRPSRPSRUA GAAP LT GAAP PSRPSRPSRPSR - MSSFPSR - MSSFPSR - MSSFPSR - MSSFMSSFMSSF
Składki przypisane brutto na zewnątrz 1 837 619 6 613 586 6 364 007 1 089 970 - - 142 228 195 721 1 859 439 - - - (1 859 439) - - - 16 243 131 Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto na zewnątrz
Składki przypisane brutto między segmentami 2 293 - - - - - - - - - - - - - - (2 293) - Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto między segmentami
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 1 839 912 6 613 586 6 364 007 1 089 970 - - 142 228 195 721 1 859 439 - - - (1 859 439) - - (2 293) 16 243 131  
Udział reasekuratorów w składce przypisanej brutto (151 837) (46 759) (2 664) (86) - - (25 789) (12 083) - - - - - - - 1 942 (237 276) Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto
Składki ubezpieczeniowe przypisane netto 1 688 075 6 566 827 6 361 343 1 089 884 - - 116 439 183 638 1 859 439 - - - (1 859 439) - - (351) 16 005 855 Składki ubezpieczeniowe przypisane netto
Zmiany stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto 57 288 (59 721) 842 2 042 - - (13 142) (11 103) (705) - 23 678 - 705 - - (499) (615) Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw składek oraz na ryzyko niewygasłe brutto 19 096 5 571 - - - - (287) (702) - - (23 678) - - - - - 0  
Składki zarobione netto 1 764 459 6 512 677 6 362 185 1 091 926 - - 103 010 171 833 1 858 734 - - - (1 858 734) - - (850) 16 005 240 Składki zarobione netto
                      199 165 - 37 937 - - - 237 102 Przychody z tytułu prowizji i opłat
Dochody z lokat, w tym: 127 357 537 003 955 194 346 956 2 760 743 13 273 17 741 9 890 191 383 1 550 (4 961 090)           -  
Wynik netto z inwestycji (operacje na zewnątrz) 127 357 537 003 955 194 346 956 1 525 225 13 273 17 741 9 890 191 383 1 550 (3 725 572)           -  
Wynik netto z inwestycji (operacje między segmentami) - - - - 1 235 518 - - - - - (1 235 518)           -  
                      2 040 830 - - - - 6 224 2 047 054 Przychody netto z inwestycji (operacje na zewnątrz)
                      1 235 518 - - - - (1 235 518) - Przychody netto z inwestycji (operacje między segmentami)
                      385 556 104 163 - - - 31 549 521 268 Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji 
                      1 095 224 (64 008) - - - 105 191 1 136 407 Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej
Pozostałe przychody techniczne na udziale własnym 16 054 78 071 3 434 12 426 - - - - 15 937 - (125 922)           -  
Przychody z działalności podstawowej jednostek nieubezpieczeniowych - - - - - 199 165 - - - 386 018 (585 183)           -  
Pozostałe przychody operacyjne (nie dotyczy jednostek ubezpieczeniowych) - - - - - 1 053 - - - 11 308 720 476 6 456 (15 937) - - (135 328) 588 028 Pozostałe przychody operacyjne
                                     
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (952 143) (3 575 950) (4 230 510) (614 035) - - (55 163) (108 293) (3 186 844) - (1 257 170) - 2 013 514 (401 872) (5 040) 2 208 (12 371 298) Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Zmiany stanu rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia brutto (323 033) (762 847) 86 511 9 255 - - (322) (3 662) 1 813 - 992 285           -  
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach i świadczeniach wypłaconych 66 058 57 480 121 - - - 2 453 3 540 - - 23 919 - - - - (1 004) 152 567 Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych
Udział reasekuratora w zmianie stanu rezerw 35 085 (17 661) - - - - (842) (3 238) - - (13 344)           -  
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto (1 174 033) (4 298 978) (4 143 878) (604 780) - - (53 874) (111 652) (3 185 031) - (254 310) - 2 013 514 (401 872) (5 040) 1 204 (12 218 731) Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto
Zmiany stanu innych rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na udziale własnym, rezerwy ubezpieczeń na życie, jeżeli ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający, rezerw na wyrównanie szkodowości (ryzyka) 1 826 3 214 (848 700) (594 055) - - - - 1 171 526 - 266 189              
                      - - (176 780) - - - (176 780) Świadczenia oraz zmiana wyceny kontraktów inwestycyjnych
Premie i rabaty dla ubezpieczonych na udziale własnym, łącznie ze zmianą stanu rezerw 2 550 97 (1 337) - - - - - (9) - (1 301)           -  
Pozostałe koszty techniczne na udziale własnym (71 062) (311 064) (59 089) (3 752) - - - - (4 277) - 449 244           -  
Koszty akwizycji (336 218) (1 136 834) (317 716) (90 824) - (20 212) (27 998) (49 047) (31 215) - - 10 - - - 9 703 (2 000 351) Koszty akwizycji
Koszty administracyjne (107 687) (568 609) (578 417) (53 383) - (92 967) (28 450) (18 861) (15 978) - - 5 730 - - (20 000) 38 321 (1 440 300) Koszty administracyjne
Prowizje reasekuracyjne i udziały w zyskach (5 715) (15 929) 1 399 - - - - - - - 20 245           -  
Koszty działalności podstawowej jednostek nieubezpieczeniowych - - - - - - - - - (357 038) 357 038           -  
Pozostałe koszty operacyjne (nie dotyczy jednostek ubezpieczeniowych) - - - - - (1 863) - - - (7 367) (701 104) (3 977) - - 11 699 83 874 (618 738) Pozostałe koszty operacyjne
Wynik na ubezpieczeniach / Zysk (strata) z działalności operacyjnej 217 531 799 648 1 373 075 104 514 2 760 743 98 449 10 430 2 163 1 070 34 471 140 575 48 374 - (401 872) (13 341) (1 095 630) 4 080 200 Zysk (strata) z działalności operacyjnej
Pozostałe przychody operacyjne 215 391 71 904     2 664 2 536     (292 495)              
Pozostałe koszty operacyjne (121 226) (61 212)     (2 523) (3 419)     188 380              
Koszty finansowe               (5 030) (36 460)           (41 490) Koszty finansowe
                                  4 038 710 Zysk (strata) brutto
                                  (784 882) Podatek dochodowy
                                  3 253 828Zysk (strata) netto

tab2_pol.png

ROK 2013PolskaKraje bałtyckieUkrainaNiealokowane (wyłączenia konsolidacyjne i inne)Wartość skonsolidowana
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto na zewnątrz 16 014 074 262 289 203 640 - 16 480 003
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto między segmentami 2 439 - - (2 439) -
Przychody z tytułu prowizji i opłat 319 962 - - - 319 962
Przychody netto z inwestycji (operacje na zewnątrz) 1 810 078 7 783 24 026 3 045 1 844 932
Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji (operacje na zewnątrz) 35 196 (1 905) 382 (8 628) 25 045
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej (operacje na zewnątrz) 596 377 633 (20) 21 101 618 091
Aktywa trwałe inne niż instrumenty finansowe 1) 1 216 845 14 125 5 822 (785) 1 236 007
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 351 - 1 598 - 16 949
Aktywa 62 087 723 415 708 259 963 (400 973) 62 362 421

1) dotyczy wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

ROK 2012PolskaKraje bałtyckieUkrainaNiealokowane (wyłączenia konsolidacyjne i inne)Wartość skonsolidowana
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto na zewnątrz 15 905 182 195 721 142 228 - 16 243 131
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto między segmentami 827 - - (827) -
Przychody z tytułu prowizji i opłat 237 102 - - - 237 102
Przychody netto z inwestycji (operacje na zewnątrz) 2 024 286 6 168 14 091 2 509 2 047 054
Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji (operacje na zewnątrz) 524 150 927 (370) (3 439) 521 268
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej (operacje na zewnątrz) 1 129 777 2 795 - 3 835 1 136 407
Aktywa trwałe inne niż instrumenty finansowe 1) 1 159 760 10 625 6 717 (1 547) 1 175 555
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 12 753 - 1 210 - 13 963
Aktywa 55 025 653 284 912 158 151 440 844 55 909 560

1) dotyczy wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych