50.3 Rzeczowe aktywa trwałe

Na dzień 31 grudnia 2013 roku na aktywach przeznaczonych do sprzedaży ustanowione były zabezpieczenia w formie hipoteki do łącznej kwoty 49.146 tys. zł celem zabezpieczenia umów kredytowych.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku na aktywach przeznaczonych do sprzedaży ustanowiona było zabezpieczenie w formie hipoteki do kwoty 10.000 tys. zł celem zabezpieczenia umowy warunkowej.