51. Aktywa i zobowiązania warunkowe

Aktywa i zobowiązania warunkowe31 grudnia 201331 grudnia 2012
Aktywa warunkowe, w tym: 35 231 17 746
- otrzymane gwarancje i poręczenia 21 259 17 746
- pozostałe 1 13 972 -
Zobowiązania warunkowe 144 576 210 459
- udzielone poręczenia i gwarancje 6 842 6 790
- roszczenia ubezpieczeniowe sporne 92 535 69 651
- inne roszczenia sporne 17 270 53 541
- pozostałe, w tym: 27 929 80 477
- potencjalne zobowiązania wynikające z umów kredytowych zawartych przez Grupę Armatura 27 622 49 702
- potencjalne zobowiązania z tytułu sprzedaży nieruchomości przez Grupę Armatura - 30 000

1) W pozycji „pozostałe” wykazano aktywa finansowe stanowiące zabezpieczenie zawartych transakcji na instrumentach pochodnych.