52.4 Spór z CSC Computer Sciences Polska Sp. z o.o.

52.4.1. Postępowanie przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie

W dniu 9 kwietnia 2010 roku Sąd Arbitrażowy doręczył PZU Życie pozew o zapłatę w sprawie z powództwa CSC Computer Sciences Polska Sp. z o.o. („CSC”) przeciwko PZU Życie, w którym CSC domagał się zapłaty kwoty łącznie 8.437 tys. EUR w związku z wdrażaniem w PZU Życie systemu GraphTalk. W następstwie kolejnych zmiany powództwa, CSC domagał się zapłaty kwoty łącznie 35.663 tys. zł wraz z należnymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu CSC (tj. od dnia 31 marca 2010 roku) do dnia zapłaty.

Kwota dochodzona pozwem obejmuje roszczenia CSC z tytułu opłat licencyjnych, za wykonanie prac wdrożeniowych, za usługi utrzymania systemu komputerowego, serwisowych, wynagrodzenia za systemy komputerowe, kary umownej oraz skapitalizowanych odsetek.

W dniu 31 maja 2010 roku, w odpowiedzi na ww. pozew PZU Życie wniósł o stwierdzenie przez Sąd Arbitrażowy czasowej niewłaściwości do rozpoznania części roszczeń oraz o oddalenie powództwa w całości. W ocenie PZU Życie, roszczenia CSC są bądź to bezzasadne, bądź też nie zostały udowodnione. 

Wraz z odpowiedzią na pozew, PZU Życie złożył pozew wzajemny przeciwko CSC, domagając się zapłaty kwoty 71.890 tys. zł tytułem zwrotu wynagrodzenia pobranego przez CSC na podstawie zawartej umowy, ewentualnie tytułem odszkodowania za nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z zawartej umowy. W odpowiedzi na pozew wzajemny, w dniu 31 sierpnia 2010 roku CSC wniósł o oddalenie w całości powództwa PZU Życie, wskazując, że brakuje przesłanek do uwzględnienia roszczenia PZU Życie.

W dniu 31 stycznia 2012 roku odbyła się rozprawa przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, a w dniu 19 czerwca 2012 roku Sąd Arbitrażowy zamknął rozprawę. Po złożeniu przez CSC pisma procesowego z kolejną modyfikacją powództwa Sąd Arbitrażowy otworzył rozprawę.

W dniu 18 grudnia 2012 roku Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie wydał wyrok („Wyrok”) zasądzający od PZU Życie na rzecz CSC kwotę 17.193 tys. zł i umorzył postępowanie w zakresie powództwa głównego w odniesieniu do żądania zapłaty kwoty 8.437 tys. EUR z ustawowymi odsetkami od tej kwoty od dnia wniesienia pozwu. Ponadto, Sąd Arbitrażowy oddalił powództwo główne w pozostałej części, oddalił powództwo wzajemne i zasądził od PZU Życie na rzecz CSC kwotę 199 tys. zł tytułem kosztów postępowania.

52.4.2. Postępowanie klauzulowe

W dniu 23 stycznia 2013 roku CSC złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o stwierdzenie wykonalności Wyroku oraz nadanie mu klauzuli wykonalności.

W dniu 15 marca 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie, na skutek wniosku CSC z dnia 23 stycznia 2013 roku wydał postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności Wyrokowi. 

Dnia 18 marca 2013 roku PZU Życie wniósł zażalenie do Sądu Okręgowego w Warszawie na ww. postanowienie z dnia 15 marca 2013 roku żądając wstrzymania jego wykonania, na co Sąd w dniu 22 marca 2013 roku wydał postanowienie o wstrzymaniu wykonania ww. postanowienia do czasu rozstrzygnięcia zażalenia PZU Życie z dnia 18 marca 2013 roku.  W dniu 4 kwietnia 2013 roku CSC wniósł do Sądu odpowiedź na zażalenie PZU Życie wnosząc o jego oddalenie w całości. Rozpoznanie zażalenia zostało przez Sąd Apelacyjny wstrzymane do czasu rozpoznania przez Sąd Okręgowy skargi PZU Życie o uchylenie Wyroku.

52.4.3. Postępowanie w przedmiocie skargi PZU Życie o uchylenie Wyroku

W dniu 1 lutego 2013 roku  PZU Życie złożył w Sądzie Okręgowym w Warszawie skargę o uchylenie Wyroku, wnosząc o uchylenie Wyroku i wstrzymanie wykonania Wyroku w części zasądzającej od PZU Życie na rzecz CSC kwotę 17.193 tys. zł, oddalającej powództwo wzajemne oraz zasądzającej od PZU Życie na rzecz CSC kwotę 199 tys. zł tytułem kosztów postępowania. PZU Życie wniósł w skardze także o zasądzenie od CSC zwrotu kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa według norm przepisanych oraz o zwrócenie się przez Sąd Okręgowy w Warszawie do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie o przekazanie Sądowi akt postępowania arbitrażowego, w celu umożliwienia Sądowi dokonania oceny, czy w sprawie zachodzą przesłanki uzasadniające uchylenie Wyroku.

Po wymianie pism procesowych wnoszonych przez CSC i PZU Życie, postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek PZU Życie w przedmiocie wstrzymania wykonalności Wyroku jako wniosek przedwczesny, ponieważ Sąd Okręgowy w Warszawie (w sprawie opisanej w punkcie 52.4.2) nie stwierdził wykonalności Wyroku sądu polubownego, a nie jest możliwe wstrzymanie wykonania wyroku, który nie podlega wykonaniu w drodze egzekucji.

Wyrokiem z dnia 12 listopada 2013 roku Sąd Okręgowy oddalił skargę o uchylenie Wyroku. Od wydanego w dniu 12 listopada 2013 roku wyroku przysługuje apelacja, którą należy złożyć w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem. W dniu 12 listopada 2013 roku PZU Życie złożył wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Do dnia podpisania niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego PZU Życie nie otrzymał przedmiotowego uzasadnienia.

52.4.4. Postępowanie przed Sadem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie w sprawie pozwu o zapłatę oraz postępowanie ugodowe przed Sądem Rejonowym dla m. st. Warszawy w sprawie o zapłatę

W dniu 29 marca 2013 roku CSC wystąpił przeciwko PZU Życie do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie z pozwem o zapłatę łącznej kwoty 6.690 tys. zł wraz z odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty z tytułu:

  • 6.064 tys. zł - zapłaty odsetek ustawowych (od kwot zasądzonych wyrokiem arbitrażowym z 18 grudnia 2012 roku opisanym w punkcie 52.4.1) od dnia 1 kwietnia 2010 roku (dzień następujący po dniu złożenia przez CSC pozwu w sprawie opisanej w punkcie 52.4.1 do dnia 18 grudnia 2012 roku);
  • 626 tys. zł - zapłaty odsetek ustawowych od kwot zasądzonych ww. wyrokiem arbitrażowym od dnia 19 grudnia 2012 roku do dnia wniesienia pozwu.

W dniu 15 maja 2013 roku PZU Życie złożył odpowiedź na pozew. W dniu 3 września 2013 roku odbyła się rozprawa wstępna. Na kolejnej rozprawie  w dniu 4 marca 2014 roku PZU Życie został zobowiązany do złożenia w ciągu tygodnia pisma potwierdzającego poprawność wyliczenia odsetek, na które CSC może w czasie kolejnego tygodnia złożyć replikę.