52.6 Spór z Comarch SA

W dniu 12 listopada 2012 roku został doręczony PZU odpis nakazu zapłaty wydanego w dniu 26 października 2012 roku przez Sąd Okręgowy w Warszawie w postępowaniu upominawczym wraz z odpisem pozwu i załącznikami w procesie wszczętym przez Comarch SA przeciwko PZU. Ww. nakazem zasądzono od PZU kwotę 19.758 tys. zł wraz z odsetkami oraz 32 tys. zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Żądanie Comarch SA obejmowało koszty wyliczone przez wymienioną spółkę za realizację prac i zadań zleconych przez PZU w projekcie system obsługi ubezpieczeń finansowych.

W dniu 26 listopada 2012 roku PZU złożył sprzeciw od nakazu zapłaty i zaskarżył go w całości oraz wniósł o oddalenie powództwa w całości. Sprawa została skierowana do postępowania mediacyjnego. W dniu 10 kwietnia 2013 roku pomiędzy PZU a Comarch SA została zawarta ugoda przewidująca wzajemnie zrzeczenie się roszczeń oraz zatrzymanie otrzymanych świadczeń. W dniu 9 maja 2013 roku Sąd Okręgowy w Warszawie wydał postanowienie o zatwierdzeniu ww. ugody, które uprawomocniło się w dniu 25 maja 2013 roku. Ww. ugoda nie miała wpływu na wynik finansowy.