53.1 Wynagrodzenia członków Zarządów, osób zarządzających wyższego szczebla i członków organów nadzorczych spółek Grupy PZU

Wynagrodzenia członków Zarządów, osób zarządzających wyższego szczebla i członków organów nadzorczych spółek Grupy PZU łącznie z wynagrodzeniem z zysku oraz informacja o wartości zaliczek, kredytów, pożyczek i gwarancji udzielonych tym osobom

W 2013 i w 2012 roku spółki Grupy PZU nie udzieliły pożyczek ani żadnych podobnych świadczeń członkom Zarządów, osobom zarządzającym wyższego szczebla ani członkom swoich Rad Nadzorczych.

53.1.1. Jednostka dominująca

Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządu, osobom zarządzającym wyższego szczebla oraz członkom Rady Nadzorczej PZU przedstawiono poniżej:

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze
wypłacone przez PZU
1 stycznia – 31 grudnia 20131 stycznia – 31 grudnia 2012
   w tym premie i nagrody specjalne:  w tym premie:
Zarząd, z czego: 9 503 3 024 7 012 1 600
Andrzej Klesyk 2 780 980 1 691 480
Przemysław Dąbrowski 1 135 336 1 092 252
Dariusz Krzewina 642 - - -
Barbara Smalska 593 - - -
Tomasz Tarkowski 1 102 336 1 100 259
Ryszard Trepczyński 1 535 736 945 105
Witold Jaworski - - 1 176 336
Bogusław Skuza 1 1 716 636 1 008 168
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 3 263 1 122 2 283 337
Rafał Grodzicki 874 250 709 179
Przemysław Henschke 804 180 435 -
Dariusz Krzewina 2 291 180 616 86
Sławomir Niemierka 863 200 523 72
Barbara Smalska 2) 431 3) 312 4) - -
Rada Nadzorcza, z czego: 1 224 - 1 126 -
Waldemar Maj 192 - 162 -
Zbigniew Ćwiąkalski 168 - 168 -
Tomasz Zganiacz 144 - 85 -
Dariusz Daniluk 120 - 120 -
Zbigniew Derdziuk 120 - 120 -
Dariusz Filar 120 - 120 -
Włodzimierz Kiciński 120 - 71 -
Alojzy Nowak 120 - 71 -
Maciej Piotrowski 120 - 71 -
Marzena Piszczek - - 79 -
Krzysztof Dresler - - 59 -
1) Bogusław Skuza złożył rezygnację 27 grudnia 2013 roku z dniem 31 grudnia 2013 roku.
2) Dariusz Krzewina i Barbara Smalska zostali powołani do Zarządu PZU w dniu 12 marca 2013 roku z dniem 15 marca 2013 roku (dodatkowo Dariusz Krzewina w okresie do 14 marca 2013 roku, a Barbara Smalska w okresie 5 lutego – 14 marca 2013 roku byli Dyrektorami Grupy PZU).
3) Wskazana kwota zawiera premię za 2012 rok oraz wynagrodzenie z tytułu pełnienia innych funkcji w PZU i PZU Życie do dnia powołania na stanowisko Dyrektora Grupy.
4) Wskazana kwota stanowi premię za 2012 rok z tytułu pełnienia funkcji innych funkcji w PZU i PZU Życie.

Wynagrodzenia i inne krótkoterminowe świadczenia pracownicze
wypłacone przez pozostałe podmioty z Grupy PZU
1 stycznia – 31 grudnia 20131 stycznia – 31 grudnia 2012
   w tym premie:  w tym premie:
Zarząd, z czego: 3 826 1 224 2 106 255
Andrzej Klesyk 320 - 386 -
Przemysław Dąbrowski 654 255 425 101
Dariusz Krzewina 1 121 561 - -
Barbara Smalska 327 - - -
Tomasz Tarkowski 510 153 257 77
Ryszard Trepczyński 654 255 409 77
Witold Jaworski - - 392 -
Bogusław Skuza 1 240 - 237 -
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 2 235 1 071 2 486 569
Rafał Grodzicki 742 357 704 252
Przemysław Henschke 742 357 381 -
Dariusz Krzewina 2 - - 992 278
Sławomir Niemierka 751 357 409 39
Barbara Smalska 2 - - - -
1) Bogusław Skuza złożył rezygnację 27 grudnia 2013 roku z dniem 31 grudnia 2013 roku.
2) Dariusz Krzewina i Barbara Smalska zostali powołani do Zarządu PZU w dniu 12 marca 2013 roku z dniem 15 marca 2013 roku (dodatkowo Dariusz Krzewina w okresie do 14 marca 2013 roku, a Barbara Smalska w okresie 5 lutego – 14 marca 2013 roku byli Dyrektorami Grupy PZU).
3) Wskazana kwota zawiera premię za 2012 rok oraz wynagrodzenie z tytułu pełnienia innych funkcji w PZU i PZU Życie do dnia powołania na stanowisko Dyrektora Grupy.
4) Wskazana kwota stanowi premię za 2012 rok z tytułu pełnienia funkcji innych funkcji w PZU i PZU Życie.

Całkowita szacunkowa wartość świadczeń niepieniężnych
przyznanych przez PZU oraz podmioty zależne PZU
1 stycznia – 31 grudnia 20131 stycznia – 31 grudnia 2012
Zarząd, z czego: 1 343 1 150
Andrzej Klesyk 251 214
Przemysław Dąbrowski 167 148
Dariusz Krzewina 214 -
Barbara Smalska 151 -
Tomasz Tarkowski 181 273
Ryszard Trepczyński 166 244
Witold Jaworski - 181
Bogusław Skuza 1 213 90
Osoby zarządzające wyższego szczebla (Dyrektorzy Grupy PZU), z czego: 401 617
Rafał Grodzicki 183 192
Przemysław Henschke 55 72
Dariusz Krzewina 2 - 201
Sławomir Niemierka 163 152
Barbara Smalska 2 - -
Rada Nadzorcza, z czego: - 1
Alojzy Nowak - 1
1) Bogusław Skuza złożył rezygnację 27 grudnia 2013 roku z dniem 31 grudnia 2013 roku.
2) Dariusz Krzewina i Barbara Smalska zostali powołani do Zarządu PZU w dniu 12 marca 2013 roku z dniem 15 marca 2013 roku (dodatkowo Dariusz Krzewina w okresie do 14 marca 2013 roku, a Barbara Smalska w okresie 5 lutego – 14 marca 2013 roku byli Dyrektorami Grupy PZU).
3) Wskazana kwota zawiera premię za 2012 rok oraz wynagrodzenie z tytułu pełnienia innych funkcji w PZU i PZU Życie do dnia powołania na stanowisko Dyrektora Grupy.
4) Wskazana kwota stanowi premię za 2012 rok z tytułu pełnienia funkcji innych funkcji w PZU i PZU Życie.

53.1.2. Inne spółki Grupy PZU

Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządów i Rad Nadzorczych innych spółek Grupy PZU przedstawiono poniżej:

Wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządów i Rad Nadzorczych innych spółek Grupy PZU 1 stycznia – 31 grudnia 20131 stycznia – 31 grudnia 2012
Członkowie Zarządów 11 015 7 407
Członkowie Rad Nadzorczych 898 989