53.2 Pozostałe transakcje z podmiotami powiązanymi

Spółki Grupy PZU, w ramach prowadzonej działalności ubezpieczeniowej, zawierają umowy ubezpieczeń z podmiotami powiązanymi oraz dokonują na ich rzecz wypłat odszkodowań. Transakcje te są zawierane i rozliczane na warunkach możliwych do uzyskania przez klientów niebędących stronami powiązanymi. Należności od stron powiązanych oraz zobowiązania wobec stron powiązanych z tytułu umów ubezpieczeniowych mają charakter krótkoterminowy.

Na potrzeby niniejszego punktu:

  • przez „jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone ze Skarbem Państwa” należy rozumieć wyłącznie spółki prawa handlowego i przedsiębiorstwa państwowe zależne, współzależne i stowarzyszone ze Skarbem Państwa, których listy publikowane są na stronach internetowych Ministerstwa Skarbu Państwa.
  • przez „pozostałe podmioty powiązane” należy rozumieć spółki w likwidacji (w 2012 roku spółki bezpośrednio lub pośrednio zależne i stowarzyszone z PZU i nieobjęte konsolidacją oraz spółki w likwidacji).

W tabeli poniżej przedstawiono przypis składki oraz wolumeny z kontraktów inwestycyjnych wynikające z transakcji z jednostkami zależnymi, współzależnymi i stowarzyszonymi ze Skarbem Państwa, zawieranych i rozliczanych na warunkach możliwych do uzyskania przez klientów nie będących podmiotami powiązanymi.

Jednostki zależne, współzależne i stowarzyszone ze Skarbem Państwa1 stycznia – 31 grudnia 20131 stycznia – 31 grudnia 2012
Składka przypisana brutto w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych 102 371 110 970
Składka przypisana brutto  w ubezpieczeniach na życie 27 514 16 692
Wolumeny z kontraktów inwestycyjnych PZU Życie - 584 564
Razem 129 885 712 226

Salda i obroty wynikające z transakcji handlowych pomiędzy Grupą PZU a podmiotami powiązanymi1 stycznia – 31 grudnia 2013 roku 
i na dzień 31 grudnia 2013 roku
1 stycznia – 31 grudnia 2012 roku 
i na dzień 31 grudnia 2012 roku
Kluczowi członkowie kadry kierowniczej podstawowych jednostek 1 Pozostałe pomioty powiązane Kluczowi członkowie kadry kierowniczej podstawowych jednostek 1 Pozostałe pomioty powiązane
Składka przypisana brutto        
w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych - - - 278
w ubezpieczeniach na życie (łącznie z wolumenami z kontraktów inwestycyjnych) - - - -
Pozostałe przychody - 15 - 58 157
Koszty - - - 33 379
w tym odpisy na należności dokonane w bieżącym okresie - - - -
Należności        
wartość brutto - 8 308 - 11 068
odpisy aktualizujące - 8 306 - (8 306)
wartość netto - 2 - 2 762
Zobowiązania - - - 2 528
Aktywa warunkowe - - - -
Zobowiązania warunkowe - - - -

1) Osoby zarządzające wyższego szczebla, dane wg oświadczeń

Na 31 grudnia 2013 roku i na 31 grudnia 2012 roku główną pozycję salda należności od pozostałych podmiotów powiązanych stanowią należności od Syta Development Sp. z o.o. w likwidacji („Syta Development”) z tytułu realizacji umów dotyczących inwestycji Centrum Likwidacji Szkód i Oceny Ryzyka w wartości brutto 8.306 tys. zł (na dzień 31 grudnia 2012 roku: 8.306 tys. zł), które z powodu niewywiązywania się z umów zostały na obie te daty objęte o odpisem aktualizującym w pełnej wysokości.