54. Zatrudnienie

Poniższa tabela przedstawia średnie zatrudnienie w etatach w spółkach Grupy PZU.

Wyszczególnienie1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Zarządy (liczba osób na koniec okresu sprawozdawczego) 42 31
Kadra kierownicza 957 940
Doradcy 11 3
Pozostali pracownicy 13 082 13 175
Razem 14 092 14 149