55.2 Skład Rady Nadzorczej jednostki dominującej

Na dzień 1 stycznia 2013 roku skład Rady Nadzorczej PZU przedstawiał się następująco:

  • Waldemar Maj - Przewodniczący Rady;
  • Zbigniew Ćwiąkalski - Wiceprzewodniczący Rady;
  • Tomasz Zganiacz - Sekretarz Rady;
  • Dariusz Daniluk - Członek Rady;
  • Zbigniew Derdziuk - Członek Rady;
  • Dariusz Filar - Członek Rady;
  • Włodzimierz Kiciński - Członek Rady;
  • Alojzy Nowak - Członek Rady;
  • Maciej Piotrowski - Członek Rady.

Do dnia podpisania niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w składzie Rady Nadzorczej PZU nie nastąpiły żadne zmiany.