55.4 Wynagrodzenie biegłego rewidenta

W tabeli poniżej zaprezentowano kwoty należne podmiotom uprawnionym do badania sprawozdań finansowych PZU wypłacone lub należne za dany okres, powiększone o podatek VAT, określone zgodnie z zasadą memoriału.

Koszty usług biegłego rewidenda1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Badanie sprawozdań finansowych 633 633
Inne usługi poświadczające 887 519
Usługi doradztwa podatkowego 416 377
Pozostałe usługi 34 34
Razem 1 970 1 563

Umowa o przeglądy skróconych śródrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PZU i skróconych jednostkowych sprawozdań finansowych PZU za okresy 6 miesięcy zakończone 30 czerwca 2012 roku oraz 30 czerwca 2013 roku i o badanie jednostkowych sprawozdań finansowych PZU i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy PZU za lata zakończone 31 grudnia 2012 roku oraz 31 grudnia 2013 roku została zawarta w dniu 16 lipca 2012 roku. Aneksem z dnia 2 sierpnia 2013 roku w miejsce przeglądu skróconego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku zmieniono zakres prac na badanie sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2013 roku.