55.6 Zmiany w funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych

Ustawą z dnia 6 grudnia 2013 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 2013 roku poz. 1717) wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Nowe przepisy prawa będą miały wpływ na funkcjonowanie OFE PZU i PTE PZU w roku 2014 i w latach następnych.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami OFE PZU został zobowiązany do przekazania do ZUS aktywów odpowiadających wartości 51,5% jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka OFE PZU. W dniu 3 lutego 2014 roku Fundusz przekazał do ZUS odpowiadające wartości umorzenia aktywa w postaci obligacji skarbowych, obligacji wyemitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego oraz środki pieniężne. Transfer aktywów do ZUS w istotny sposób wpłynie na wielkość przychodów PTE PZU z tytułu zarządzania aktywami, a w konsekwencji na wyniki segmentu „Ubezpieczenia emerytalne”.

Łączny wpływ przekazania aktywów OFE PZU do ZUS oraz pozostałych zmian w systemie emerytalnych na przychody PTE PZU w roku 2014 i kolejnych okresach nie jest możliwy do wiarygodnego oszacowania, w szczególności ze względu na niepewność co do ostatecznej liczby członków w dalszym ciągu przekazujących składki do OFE, wielkości tych składek oraz okresu, w jakim będą one przekazywane do OFE PZU przy uwzględnieniu sposobu przenoszenia uprawnień emerytalnych ubezpieczonych z OFE PZU do ZUS przed wypłatą emerytur. W ocenie Zarządu PZU, skutki tych zmian nie wpłyną na zdolność PTE PZU do kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.