6.1 Wprowadzenie

Celem zarządzania ryzykiem jest zapewnienie, że Grupa PZU realizując swoje cele biznesowe, monitoruje i zarządza portfelami inwestycyjnymi i ubezpieczeniowymi oraz ryzykiem operacyjnym w sposób bezpieczny i adekwatny do skali ponoszonego ryzyka. Strategia zarządzania ryzykiem jest integralną częścią procesu zarządzania PZU i PZU Życie. Do głównych elementów strategii zarządzania ryzykiem należą:

  • ustalony przez Zarządy i Rady Nadzorcze PZU i PZU Życie oraz właściwe Komitety system limitów i ograniczeń akceptowalnego poziomu ryzyka, w tym poziom apetytu na ryzyko;
  • procesy obejmujące identyfikację, pomiar i ocenę, monitorowanie i kontrolowanie, raportowanie oraz działania zarządcze dotyczące poszczególnych ryzyk;
  • struktura organizacyjna zarządzania ryzykiem, w której kluczową rolę odgrywają Zarządy i Rady Nadzorcze PZU i PZU Życie oraz Komitety: Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami („KZAP”) oraz Komitet Ryzyka Kredytowego („KRK”).