6.4 Apetyt na ryzyko, profil ryzyka oraz tolerancja na ryzyko

Odzwierciedlenie planów strategicznych Grupy PZU w apetycie na ryzyko, profilu ryzyka oraz tolerancji na ryzyko zapewnia adekwatność i efektywność systemu zarządzania ryzykiem oraz zapobiega akceptacji ryzyka na poziomie, który mógłby zagrozić stabilności finansowej spółek Grupy PZU.

Zaktualizowana w 2013 roku strategia zarządzania ryzykiem określa graniczne parametry apetytu na ryzyko, profilu ryzyka oraz limitów tolerancji, które prowadzą do aktywnej i świadomej zmiany wielkości przyjmowanego ryzyka.

Apetyt na ryzyko został zdefiniowany jako ryzyko, które Grupa PZU jest gotowa podjąć w trakcie realizacji swoich celów biznesowych. Poziom apetytu na ryzyko został określony jako minimalny poziom wskaźnika pokrycia wymagań kapitałowych.

Profil ryzyka to limity ilościowe uszczegóławiające apetyt na ryzyko w spółkach Grupy PZU.

Limity tolerancji to dodatkowe limity wprowadzone na poszczególne rodzaje ryzyk ograniczające potencjalne ryzyko.