6.6 Istotne wydarzenia w obszarze zarządzania ryzykiem w 2013 roku

Zmiany organizacyjne

W ramach zmian organizacyjnych w PZU i PZU Życie wydzielono z kompetencji BRY ryzyko braku zgodności i powołano oddzielne biuro zajmujące się tym ryzykiem  - Biuro Compliance („BCM” - lipiec 2013 roku).

Aktualizacja Strategii Zarządzania Ryzykiem i polityk zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka

W roku 2013 zaktualizowano w PZU i PZU Życie następujące dokumenty regulujące zarządzanie ryzkiem: Strategię Zarządzania Ryzykiem, Politykę Zarządzania Ryzykiem Ubezpieczeniowym, Politykę Zarządzania Ryzykiem Rynkowym, Politykę Zarządzania Ryzykiem Kredytowym i Ryzykiem Koncentracji, Politykę Zarządzania Ryzykiem Operacyjnym, a także metodyki będące dokumentami technicznymi - uzupełniającymi wymienione polityki.

Wdrożenie mapy ryzyka w proces zarządzania ryzykiem

Mapa ryzyka jest narzędziem, które jest wykorzystywane w procesie zarządzania ryzykiem, mające formę układu współrzędnych. Każde istotne ryzyko występujące w PZU lub PZU Życie umieszczone jest na wykresie, zgodnie z wartościami współrzędnych określających na osi wertykalnej częstość występowania zdarzenia, zaś na osi horyzontalnej wielkość danego ryzyka.

Solvency II

W roku 2012 w PZU uruchomiono projekt strategiczny dotyczący dostosowania PZU do wymogów Solvency II. Prace w 2013 roku w ramach projektu toczyły się zgodnie z przyjętym pierwotnie harmonogramem. PZU i PZU Życie współpracują z KNF w pracach przygotowawczych do wdrożenia Dyrektywy, w szczególności uczestniczą we wszystkich badaniach ilościowych.