7.2 Hierarchia wartości godziwej

W oparciu o dane wejściowe wykorzystywane przy ustalaniu wartości godziwej, poszczególne składniki aktywów i zobowiązań, dla których zaprezentowano wartość godziwą, zostały zaklasyfikowane do następujących poziomów:

 • Poziom I – aktywa i zobowiązania wyceniane na bazie cen notowanych (nieskorygowanych) z aktywnych rynków dla identycznych aktywów i zobowiązań. Do tego poziomu zaklasyfikowano:
  - płynne notowane dłużne papiery wartościowe;
  - akcje notowane na giełdach;
  - instrumenty pochodne notowane na giełdach;
 • Poziom II – aktywa i zobowiązania, których wycena opiera się na danych wejściowych innych niż ceny notowane zaliczane do Poziomu I, które są obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni (jako ceny) lub pośredni (bazujący na cenach). Do tego poziomu zaklasyfikowano:
  - nienotowane dłużne papiery wartościowe oraz niepłynne notowane dłużne papiery wartościowe (w tym nieskarbowe papiery dłużne emitowane przez inne podmioty finansowe, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty niefinansowe);
  - instrumenty pochodne inne niż notowane na giełdach;
  - jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych;
  - nieruchomości inwestycyjne lub nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, wycenione przy zastosowaniu metody porównawczej, obejmujące wolne grunty pod zabudowę i niektóre mniejsze i mniej wartościowe budynki (w tym lokale mieszkalne, garaże itp.);
  - zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych;
  - kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta.
 • Poziom III – instrumenty finansowe, których wycena opiera się na danych wejściowych niemożliwych do zaobserwowania na rynkach (dane wejściowe nieobserwowalne). Do tego poziomu zaklasyfikowano:
  - nieruchomości inwestycyjne lub nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, wycenione przy zastosowaniu metody dochodowej;

Aktywa i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej na dzień 31 grudnia 2013Poziom IPoziom IIPoziom IIIRazem
Aktywa    
Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 19 668 604 120 882 - 19 789 486
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 1 637 420 281 625 - 1 919 045
Instrumenty kapitałowe 370 228 37 660 - 407 888
Dłużne papiery wartościowe 1 267 192 243 965 - 1 511 157
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania 10 610 724 264 117 - 10 874 841
Instrumenty kapitałowe 487 287 264 117 - 751 404
Dłużne papiery wartościowe 10 123 437 - - 10 123 437
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - przeznaczone do obrotu 5 976 711 2 938 550 - 8 915 261
Instrumenty kapitałowe 2 528 806 2 553 048 - 5 081 854
Dłużne papiery wartościowe 3 442 825 130 575 - 3 573 400
Instrumenty pochodne 5 080 254 927 - 260 007
Nieruchomości inwestycyjne - 162 441 1 312 329 1 474 770
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 1 - 38 568 51 435 90 003
Zobowiązania    
Instrumenty pochodne 1 169 236 580 - 237 749
Zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych - 267 335 - 267 335
Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) - 870 545 - 870 545

1) Dodatkowe informacje na temat aktywów przeznaczonych do sprzedaży znajdują się w punkcie 24.

Aktywa i zobowiązania wyceniane w wartości godziwej na dzień 31 grudnia 2012Poziom IPoziom IIPoziom IIIRazem
Aktywa    
Instrumenty finansowe utrzymywane do terminu wymagalności 22 668 336 120 018 - 22 788 354
Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży 1 737 277 2 060 876 - 3 798 153
Instrumenty kapitałowe 429 482 1 370 655 - 1 800 137
Dłużne papiery wartościowe 1 307 795 690 221 - 1 998 016
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - zakwalifikowane do tej kategorii w momencie pierwszego rozpoznania 7 907 300 479 649 - 8 386 949
Instrumenty kapitałowe 5 319 166 933 - 172 252
Dłużne papiery wartościowe 7 901 981 312 716 - 8 214 697
Instrumenty finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy - przeznaczone do obrotu 4 711 205 2 530 247 - 7 241 452
Instrumenty kapitałowe 1 968 840 2 258 049 - 4 226 889
Dłużne papiery wartościowe 2 742 365 108 128 - 2 850 493
Instrumenty pochodne - 164 070 - 164 070
Nieruchomości inwestycyjne - 112 797 451 607 564 404
Aktywa przeznaczone do sprzedaży 1 - - 4 461 4 461
Zobowiązania    
Instrumenty pochodne - 129 921 - 129 921
Zobowiązania wobec uczestników konsolidowanych funduszy inwestycyjnych - - -  
Kontrakty inwestycyjne na rachunek i ryzyko klienta (unit-linked) - 1 001 923 - 1 001 923

1) Dodatkowe informacje na temat aktywów przeznaczonych do sprzedaży znajdują się w punkcie 24.

Nieruchomości inwestycyjne zaklasyfikowane do poziomu III31 grudnia 201331 grudnia 2012
Nieruchomości biurowe 888 458 395 635
Nieruchomości handlowe 214 440 -
Nieruchomości magazynowe 183 790 -
Pozostałe 25 641 55 972
Nieruchomości inwestycyjne zaklasyfikowane do poziomu III, razem 1 312 329 451 607