7.4 Zmiana stanu aktywów powtarzalnie wycenianych w wartości godziwej, zakwalifikowanych do Poziomu III

Zmiana stanu aktywów zaklasyfikowanych do Poziomu 3 hierarchii wartości godziwej1 stycznia 2013 – 31 grudnia 20131 stycznia 2012 – 31 grudnia 2012
Nieruchomości inwestycyjneAktywa przeznaczone do sprzedażyNieruchomości inwestycyjneAktywa przeznaczone do sprzedaży
Stan na początek okresu 451 607 4 461 423 112 -
Nabycie 65 560 - 26 -
Reklasyfikacje z nieruchomości własnych 24 767 21 943 24 860 -
Reklasyfikacje z nieruchomości inwestycyjnych - 62 313 - 4 461
Zyski lub straty ujęte w rachunku zysków i strat w pozycji: (92 546) (37 282) 4 358 -
- wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji 4 430 - - -
- zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych do wartości godziwej (96 976) (37 282) 4 358 -
Zyski lub straty ujęte w innych całkowitych dochodach w pozycji - „Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych”  6 308 - 11 127 -
Reklasyfikacje do nieruchomości własnych (24 153) - (7 415) -
Reklasyfikacje do aktywów przeznaczonych do sprzedaży (62 313) - (4 461) -
Sprzedaż (9 561) - - -
Reklasyfikacje do Poziomu II (118 214) - - -
Zmiana składu grupy 1 070 945 - - -
Różnice kursowe (71) - - -
Stan na koniec okresu 1 312 329 51 435 451 607 4 461

Reklasyfikacje nieruchomości inwestycyjnych z poziomu III do poziomu II dotyczyły nieruchomości, dla których nowa wycena została określona na podstawie szacowanej ceny sprzedaży.