8.2 Polityka dywidendowa

Wysokość dywidendy proponowanej przez Zarząd PZU za dany rok obrotowy będzie ustalana w oparciu o:

  • Skonsolidowany wynik finansowy Grupy PZU, przy czym wartość wypłaconej dywidendy nie może być niższa niż 50% i nie wyższa niż 100% zysku netto wykazanego w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PZU;
  • Kapitał nadwyżkowy, przy czym całkowita kwota dywidend  wypłaconych w oparciu o kapitał nadwyżkowy za lata 2013-2015 nie może przekroczyć 3 mld zł.

Przy wypłacie dywidendy muszą być spełnione kryteria, o których mowa w polityce kapitałowej Grupy PZU i ewentualne rekomendacje KNF.