8.3 Zewnętrzne wymogi kapitałowe

Zarządzanie kapitałem wiąże się także z monitorowaniem głównych parametrów wypłacalności zakładów ubezpieczeń, np. wysokości środków własnych i stopnia pokrycia nimi marginesu wypłacalności oraz kapitału gwarancyjnego. MSSF nie regulują sposobu wyliczania marginesu wypłacalności oraz środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności.

Zgodnie z Ustawą o działalności ubezpieczeniowej zakład ubezpieczeń mający siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jest obowiązany posiadać środki własne w wysokości nie niższej niż margines wypłacalności i nie niższej niż kapitał gwarancyjny.

W celu wyliczenia wysokości środków własnych aktywa zakładu pomniejsza się o wartości niematerialne i prawne, aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, aktywa przeznaczone na pokrycie wszelkich przewidywalnych zobowiązań oraz o posiadane przez ten zakład akcje i inne aktywa finansujące kapitały własne zakładów ubezpieczeń należących do tej samej ubezpieczeniowej grupy kapitałowej. Tak wyliczoną wartość koryguje się, w proporcji do posiadanych przez PZU udziałów, o sumę nadwyżek lub niedoborów środków własnych podrzędnych zakładów ubezpieczeń nad ich wymogami wypłacalności.

Zasady wyliczania marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego określa Rozporządzenie z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie sposobu wyliczenia wysokości marginesu wypłacalności oraz minimalnej wysokości kapitału gwarancyjnego dla działów i grup ubezpieczeń (Dz. U. Nr 211 z 2003 roku, poz. 2060 z późn. zm., „Rozporządzenie w sprawie marginesu wypłacalności”).

Dane finansowe uwzględnione w wyliczeniu środków własnych oraz marginesu wypłacalności zostały ustalone w oparciu o PSR.

Poniżej przedstawiono wyliczenie środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności PZU.

Wyliczenie środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności31 grudnia 201331 grudnia 2012
Kapitał własny PZU 12 259 761 13 452 581
Wartości niematerialne i prawne (244 582) (129 729)
Wartość udziałów w zakładach ubezpieczeń należących do ubezpieczeniowej grupy kapitałowej PZU (4 565 872) (6 847 006)
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (347 521) (309 132)
Wpływ innych zakładów ubezpieczeń należących do ubezpieczeniowej grupy kapitałowej PZU na wysokość środków własnych PZU: 2 403 826 4 789 418
PZU Życie SA 100,00% 2 407 872 4 808 768
Wysokość środków własnych 4 184 609 6 551 153
Margines wypłacalności 1 776 737 1 742 385
Nadwyżka środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności 2 407 872 4 808 768
UAB DK PZU Lietuva 99,76% 7 931 2 769
Wysokość środków własnych 48 438 38 550
Margines wypłacalności 40 488 35 774
Nadwyżka środków własnych na pokrycie marginesu   wypłacalności 7 950 2 776
UAB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas 99,34% 6 608 7 201
Wysokość środków własnych 21 996 22 873
Margines wypłacalności 15 344 15 624
Nadwyżka środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności 6 652 7 249
PrJSC PZU Ukraine 100,00% (13 094) (15 721)
Wysokość środków własnych 10 554 5 987
Margines wypłacalności 23 648 21 708
Nadwyżka/niedobór środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności (13 094) (15 721)
PrJSC IC PZU Ukraine Life Insurance 100,00% (5 491) (13 599)
Wysokość środków własnych 9 557 2 025
Margines wypłacalności 15 048 15 624
Nadwyżka/niedobór środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności (5 491) (13 599)
Wysokość środków własnych PZU 9 505 612 10 956 132
Margines wypłacalności PZU 1 362 353 1 343 831
Kapitał gwarancyjny PZU 454 118 447 944
Nadwyżka środków własnych na pokrycie marginesu wypłacalności 8 143 259 9 612 301
Nadwyżka środków własnych na pokrycie kapitału gwarancyjnego 9 051 494 10 508 188