9. Wartości niematerialne

Na dzień 31 grudnia 2013 roku i na 31 grudnia 2012 roku wszystkie wartości niematerialne były wytworzone zewnętrznie.

Amortyzacja wartości niematerialnych według miejsca wykazania w skonsolidowanym rachunku zysków i strat1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 12 904 17 764
Świadczenia oraz zmiana wyceny kontraktów inwestycyjnych 2 9
Koszty akwizycji 12 284 16 843
Koszty administracyjne 33 819 39 283
Pozostałe koszty operacyjne 1 355 110
Koszty działalności inwestycyjnej 79 383
Amortyzacja, razem 60 443 74 392

Zmiana stanu wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2013
 Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:Oprogramo-wanie komputeroweWartości niematerialne w toku wytwarzaniaInne wartości niema-terialneWartości niematerialne, razem
Wartość brutto na początek okresu 559 746 446 263 206 382 1 507 767 635
Zwiększenia (z tytułu): 211 755 207 524 172 831 471 385 057
- zakup 18 582 18 226 169 496 - 188 078
- zmiana składu grupy 7 470 5 557 - 471 7 941
- przeniesienia z aktywów w toku  185 359 183 495 - - 185 359
  wytwarzania
- pozostałe 344 246 3 335 - 3 679
Zmniejszenia (z tytułu): (7 269) (4 031) (193 509) (17) (200 795)
- sprzedaż (260) - - (17) (277)
- likwidacja (5 147) (2 705) (4 420) - (9 567)
- przeniesienia z aktywów w toku wytwarzania - - (185 359) - (185 359)
 - pozostałe (1 862) (1 326) (3 730) - (5 592)
Różnice kursowe (53) (47) - - (53)
Wartość brutto na koniec okresu 764 179 649 709 185 704 1 961 951 844
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (415 442) (341 967) - (311) (415 753)
Zmiany (z tytułu): (60 706) (56 066) - (525) (61 231)
 - amortyzacja za okres (60 316) (55 073) - (127) (60 443)
 - sprzedaż 57 - - 9 66
 - likwidacja 4 648 2 687 - - 4 648
 - zmiana składu grupy (4 875) (3 250) - (419) (5 294)
 - różnice kursowe 19 19 - 12 31
 - pozostałe (239) (449) - - (239)
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (476 148) (398 033) - (836) (476 984)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu (34 165) - (134 479) - (168 644)
Zmiany odniesione na wynik finansowy okresu, w tym odniesione na: - - (1 910) - (1 910)
 - pozostałe koszty operacyjne - - (1 910) - (1 910)
Likwidacja składników aktywów - - 4 420 - 4 420
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu (34 165) - (131 969) - (166 134)
Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu 253 866 251 676 53 735 1 125 308 726

W pozycji „Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości” wykazano m. in. odpisy na:

  • całość salda poniesionych nakładów na system GraphTalk w wysokości 116.309 tys. zł (na 31 grudnia 2012 roku 116.309 tys. zł);
  • moduł do obsługi ubezpieczeń z funduszem kapitałowym oraz licencji bazowej GraphTalk w wysokości 34.165 tys. zł (na 31 grudnia 2012 roku 34.165 tys. zł);
  • odpis na projekt Centralnej Bazy Danych Klientów (CBDK) w wysokości 6.255 tys. zł (na 31 grudnia 2012 roku 6.255 tys. zł).

Zmiana stanu wartości niematerialnych (wg grup rodzajowych) w roku zakończonym 31 grudnia 2012
 Nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym:Oprogramo-wanie komputeroweWartości niematerialne w toku wytwarzaniaInne wartości niema-terialneWartości niematerialne, razem
Wartość brutto na początek okresu 490 959 356 492 224 258 1 003 716 220
Zwiększenia (z tytułu): 116 930 115 063 96 938 601 214 469
- zakup 2 286 2 272 88 230 601 91 117
- przeniesienia z aktywów w toku  114 634 102 786 - - 114 634
  wytwarzania
- pozostałe 10 10 005 8 708 - 8 718
Zmniejszenia (z tytułu): (47 145) (24 304) (114 814) (4) (161 963)
- likwidacja (46 143) (23 089) - - (46 143)
- przeniesienia z aktywów w toku  - - (114 634) - (114 634)
  wytwarzania
 - pozostałe (1 002) (1 215) (180) (4) (1 186)
Różnice kursowe (998) (988) - (93) (1 091)
Wartość brutto na koniec okresu 559 746 446 263 206 382 1 507 767 635
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu (388 012) (301 364) - (222) (388 234)
Zmiany (z tytułu): (27 430) (40 603) - (89) (27 519)
 - amortyzacja za okres (74 297) (60 065) - (95) (74 392)
 - likwidacja 46 143 23 089 - - 46 143
 - różnice kursowe 694 694 - 24 718
 - pozostałe 30 (4 321) - (18) 12
Skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu (415 442) (341 967) - (311) (415 753)
Odpisy z tytułu utraty wartości na początek okresu (34 165) - (127 783) - (161 948)
Zmiany odniesione na wynik finansowy okresu, w tym odniesione na: - - (6 696) - (6 696)
 - pozostałe koszty operacyjne - - (6 696) - (6 696)
Odpisy z tytułu utraty wartości na koniec okresu (34 165) - (134 479) - (168 644)
Wartość netto wartości niematerialnych na koniec okresu 110 139 104 296 71 903 1 196 183 238