Przepływy pieniężne

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnychNota1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej   
Wpływy   19 673 140 19 384 276
- wpływy z tytułu składek ubezpieczeniowych brutto   16 065 448 16 324 691
- wpływy z tytułu kontraktów inwestycyjnych   1 097 951 1 859 439
- wpływy z tytułu prowizji reasekuracyjnych i udziałów w zyskach  reasekuratorów   69 069 13 967
- wpłaty reasekuratorów z tytułu udziału w odszkodowaniach   281 363 133 668
- wpływy z tytułu czynności komisarza awaryjnego   229 562 230 235
- wpływy z tytułu zbycia jednostek uczestnictwa przez fundusz inwestycyjny   667 262 -
- pozostałe wpływy operacyjne   1 262 485 822 276
Wydatki   (16 840 369) (18 155 919)
- składki ubezpieczeniowe zapłacone z tytułu reasekuracji   (242 809) (196 190)
- wypłacone prowizje i udziały w zyskach z tytułu reasekuracji czynnej   (1 685) (2 521)
- odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto   (8 354 637) (8 901 396)
- wypłacone świadczenia z tytułu kontraktów inwestycyjnych   (1 334 843) (3 186 306)
- wydatki z tytułu akwizycji   (1 673 032) (1 524 373)
- wydatki o charakterze administracyjnym   (2 075 101) (2 137 169)
- wydatki z tytułu odsetek     (415) (65)
- wydatki z tytułu podatku dochodowego   (863 601) (664 465)
- wydatki z tytułu czynności komisarza awaryjnego   (474 690) (439 757)
-  wydatki z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa przez fundusz inwestycyjny   (402 519) -
- pozostałe wydatki operacyjne   (1 417 037) (1 103 677)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej   2 832 771 1 228 357
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej   
Wpływy   657 482 806 360 665 055
- zbycie nieruchomości inwestycyjnych   20 982 -
- wpływy z nieruchomości inwestycyjnych    134 991 8 594
- zbycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowych aktywów trwałych   12 177 13 917
- zbycie udziałów i akcji   8 201 739 3 379 218
- realizacja dłużnych papierów wartościowych   114 078 782 56 717 604
- zamknięcie transakcji buy-sell-back   360 885 329 149 885 455
- zamknięcie lokat terminowych w instytucjach kredytowych    152 486 255 139 511 297
- realizacja pozostałych lokat   18 892 364 9 679 935
- odsetki otrzymane   2 163 196 1 336 736
- dywidendy otrzymane   127 240 131 507
- zwiększenie stanu środków pieniężnych z tytułu zmiany zakresu konsolidacji 3.4.1 479 751 792
Wydatki   (659 878 598) (360 243 667)
- nabycie nieruchomości inwestycyjnych   (391 751) -
- wydatki na utrzymanie nieruchomości inwestycyjnych    (87 860) (14 605)
- nabycie wartości niematerialnych oraz składników rzeczowych aktywów trwałych   (225 114) (144 881)
- nabycie udziałów i akcji   (9 577 388) (9 116 873)
- zmniejszenie stanu środków pieniężnych z tytułu wyłączenia z konsolidacji funduszy inwestycyjnych 2.2 (14 551) -
- nabycie dłużnych papierów wartościowych   (114 022 255) (56 903 331)
- otwarcie transakcji buy-sell-back   (362 298 300) (151 113 561)
- otwarcie lokat terminowych w instytucjach kredytowych   (155 299 282) (139 194 248)
- nabycie pozostałych lokat   (17 951 679) (3 747 925)
- pozostałe wydatki na lokaty   (10 418) (8 243)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej   (2 395 792) 421 388
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej   
Wpływy   106 079 401 81 451 416
- kredyty, pożyczki oraz emisja dłużnych papierów wartościowych1)   106 079 401 81 451 416
Wydatki   (106 098 984) (83 198 530)
- dywidendy wypłacone właścicielom kapitału własnego jednostki dominującej   (4 166 166) (1 873 391)
- dywidendy wypłacone właścicielom  udziałów niekontrolujących   - (5 860)
- spłata kredytów, pożyczek oraz wykup własnych dłużnych papierów wartościowych1)   (101 917 859) (81 312 622)
- odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych   (14 959) (6 657)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej   (19 583) (1 747 114)
Przepływy pieniężne netto, razem   417 396 (97 369)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu   136 586 237 724
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych   (5 716) (3 769)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu, w tym: 23 548 266 136 586
- o ograniczonej możliwości dysponowania   110 819 24 794

1) W pozycjach tych wykazano niemal wyłącznie przepływy pieniężne wynikające z krótkoterminowych transakcji sprzedaży papierów dłużnych z przyrzeczeniem odkupu (ang. sell-buy-back).