Rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i stratNota1 stycznia - 31 grudnia 20131 stycznia - 31 grudnia 2012
Składki ubezpieczeniowe przypisane brutto 33 16 480 003 16 243 131
Udział reasekuratorów w składce ubezpieczeniowej przypisanej brutto   (257 037) (237 276)
Składki ubezpieczeniowe przypisane netto   16 222 966 16 005 855
Zmiana stanu rezerwy składki ubezpieczeniowej netto   25 803 (615)
Składki zarobione netto   16 248 769 16 005 240
Przychody z tytułu prowizji i opłat 34 319 962 237 102
Przychody netto z inwestycji 35 1 844 932 2 047 054
Wynik netto z realizacji i odpisy z tytułu utraty wartości inwestycji 36 25 045 521 268
Zmiana netto wartości godziwej aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej 37 618 091 1 136 407
Pozostałe przychody operacyjne 38 491 109 588 028
Odszkodowania, świadczenia oraz zmiana stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych 39 (11 195 277) (12 371 298)
Udział reasekuratorów w odszkodowaniach, świadczeniach oraz zmianie stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych   34 053 152 567
Odszkodowania i świadczenia ubezpieczeniowe netto   (11 161 224) (12 218 731)
Świadczenia oraz zmiana wyceny kontraktów inwestycyjnych 40 (77 715) (176 780)
Koszty akwizycji 41 (2 015 938) (2 000 351)
Koszty administracyjne 42 (1 406 480) (1 440 301)
Pozostałe koszty operacyjne 44 (705 599) (618 738)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej   4 180 952 4 080 198
Koszty finansowe 45 (61 664) (41 490)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek wycenianych metodą praw własności   1 404 -
Zysk (strata) brutto   4 120 692 4 038 708
Podatek dochodowy 47    
- część bieżąca   (885 776) (568 541)
- część odroczona   60 197 (216 341)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej   3 295 113 3 253 826
Zysk (strata) netto, w tym:   3 295 113 3 253 826
- zysk (strata) przypisywany(a) właścicielom kapitału własnego jednostki dominującej   3 293 654 3 255 181
- zyski (straty) przypisywane właścicielom udziałów niekontrolujących   1 459 (1 355)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej   3 293 654 3 255 181
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej   - -
Podstawowa i rozwodniona średnia ważona liczba akcji zwykłych   86 352 300 86 352 300
Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w złotych)   38,14 37,7
Podstawowy i rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w złotych)   38,14 37,7