Zmiany w kapitale własnym

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym    Kapitał podstawowy Kapitały oraz rezerwy przypisywane właścicielom kapitału podstawowego jednostki dominującejUdziały niekontro-lujące Kapitał własny, razem 
Pozostałe kapitałyNiepodzielony wynik   Razem
Kapitał zapasowyKapitał z aktualizacji wycenyZyski i straty  aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczychRóżnice kursowe z przeliczeniaZysk (strata) z lat ubiegłychZysk (strata) nettoOdpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Nota 25.1   25.2   25.3            
Stan na dzień 1 stycznia 2013 86 352 8 780 212 363 242 - (38 004) 4 998 329 - - 14 190 131 79 138 14 269 269
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży -   (120 129) - - - - - (120 129) - (120 129)
Inne całkowite dochody jednostek wycenianych MPW - - - - (20) - - - (20) - (20)
Różnice kursowe z przeliczenia - - - - 287 - - - 287 5 292
Zyski i straty aktuarialne dotyczące rezerw pracowniczych - -   902 - - - - 902 - 902
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych - - 14 445 - - - - - 14 445 - 14 445
Inne całkowite dochody netto, razem - - (105 684) 902 267 - - - (104 515) 5 (104 510)
Zysk (strata) netto - - - - - - 3 293 654 - 3 293 654 1 459 3 295 113
Całkowite dochody razem - - (105 684) 902 267 - 3 293 654 - 3 189 139 1 464 3 190 603
Pozostałe zmiany, w tym: - 75 787 (15 214) - - (2 601 351) - (1 727 046) (4 267 824) (64 261) (4 332 085)
Podział wyniku finansowego - 34 231 - - - (2 599 579) - (1 727 046) (4 292 394) - (4 292 394)
Dokapitalizowanie PZU Lietuva - - - - - - - - - 30 30
Konsolidacja PZU Lietuva GD - - - - - - - - - 183 183
Skup akcji Armatury Kraków - 24 568 - - - - - - 24 568 (64 474) (39 906)
Sprzedaż przeszacowanych nieruchomości - 16 988 (15 214) - - (1 772) - - 2 - 2
Stan na dzień 31 grudnia 2013 86 352 8 855 999 242 344 902 (37 737) 2 396 978 3 293 654 -1 727 046 13 111 446 16 341 13 127 787

Sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnymKapitały oraz rezerwy przypisywane właścicielom kapitału podstawowego jednostki dominującejUdziały niekontrolujące Kapitał własny, razem 
  Kapitał podstawowy Pozostałe kapitałyNiepodzielony wynik   Razem
Kapitał zapasowyKapitał z aktualizacji wycenyRóżnice kursowe z przeliczeniaZysk (strata) z lat ubiegłychZysk (strata) netto
Nota 25.1   25.2 25.3          
Stan na dzień 1 stycznia 2012 86 352 7 711 818 268 831 (32 263) 4 748 424 - 12 783 162 86 343 12 869 505
Wycena instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży - - 77 654 - - - 77 654 - 77 654
Różnice kursowe z przeliczenia - - - (5 741) - - (5 741) (10) (5 751)
Reklasyfikacja nieruchomości z rzeczowych aktywów trwałych do inwestycyjnych - - 16 757 - - - 16 757 - 16 757
Inne całkowite dochody netto, razem - - 94 411 (5 741) - - 88 670 (10) 88 660
Zysk (strata) netto - - - - - 3 255 181 3 255 181 (1 355) 3 253 826
Całkowite dochody razem - - 94 411 (5 741) - 3 255 181 3 343 851 (1 365) 3 342 486
Pozostałe zmiany, w tym: - 1 068 394 - - (3 005 276) - (1 936 882) (5 840) (1 942 722)
Podział wyniku finansowego - 1 068 113 - - (3 004 995) - (1 936 882) (5 860) (1 942 742)
Inne - 281 - - (281) - - 20 20
Stan na dzień 31 grudnia 2012 86 352 8 780 212 363 242 (38 004) 1 743 148 3 255 181 14 190 131 79 138 14 269 269