Czynniki wpływające na działalność w 2014 roku

Główne wyzwania dla rynku funduszy emerytalnych w 2014 roku to:

  • reforma systemu emerytalnego w Polsce i odpływ środków z otwartych funduszy emerytalnych;
  • utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia, przekładający się na liczbę członków przystępujących do OFE;
  • niskie tempo wzrostu wynagrodzeń, co niekorzystnie wpłynie na dynamikę składek odprowadzanych przez członków funduszy emerytalnych;
  • zmiany na rynku pośrednictwa finansowego, zahamowanie wzrostu popularności niezależnego doradztwa finansowego, a tym samym ograniczenie liczby kanałów sprzedaży;
  • koniunktura na rynku kapitałowym, a w szczególności na GPW, wpływająca na wartość aktywów funduszy i wysokość opłat pobieranych przez PTE za zarządzanie.