Działalność PTE PZU

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień, którym zarządza PTE PZU SA (PTE PZU) należy do największych uczestników rynku funduszy emerytalnych w Polsce. Na koniec 2013 roku OFE PZU był trzecim co do wielkości funduszem emerytalnym, zarówno pod względem liczby członków, jak i wartości aktywów netto:

  • fundusz posiadał 2 229,8 tys. członków, tj. należało do niego 13,6% wszystkich uczestników otwartych funduszy emerytalnych (jako jeden z największych funduszy nie brał udziału w losowaniu nowych członków w 2013 roku);
  • aktywa netto wynosiły 40 114,7 mln zł, czyli przedstawiały 13,4% ogólnej wartości aktywów działających w Polsce otwartych funduszy emerytalnych.

W ciągu 2013 roku ZUS przekazał OFE PZU 1 395,4 mln zł składek, czyli o 30,8% więcej niż w poprzednim roku. Dysponując doświadczeniem na rynku kapitałowych produktów emerytalnych, wysoko wykwalifikowaną kadrą zarządzającą oraz ugruntowaną i stabilną pozycją na rynku, PTE PZU może zapewnić klientom atrakcyjne warunki oszczędzania na emeryturę. W ciągu 2013 roku wartość jednostki rozrachunkowej OFE PZU wzrosła o 9,2%.

PTE PZU oferuje także indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego. Aktywność w tym zakresie prowadzona jest za pośrednictwem Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU, który jako pierwszy został wpisany do Rejestru funduszy inwestycyjnych w dniu 12 stycznia 2012 roku. Na koniec 2013 roku DFE PZU prowadził 84,4 tys. rachunków IKZE, na których były zgromadzone aktywa o wartości 5,8 mln zł. W efekcie utrzymał on pozycję jednego z liderów w segmencie dobrowolnych funduszy emerytalnych, a stopa zwrotu wypracowana w 2013 roku wynosiła 32,7%.

W związku z przeglądem systemu emerytalnego, spółka aktywnie uczestniczyła w pracach nad projektem zmian w ustawie. Działania te prowadziła w ramach Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych oraz przez Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Za pośrednictwem tych instytucji zgłaszano uwagi o kluczowym znaczeniu dla systemu ubezpieczeń emerytalnych w Polsce, w tym mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony wartości środków zgromadzonych na rachunkach członków OFE oraz poprawę efektywności funkcjonowania II filaru obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych. Proponowano także nowe rozwiązania służące zwiększeniu efektywności III filaru (tj. IKE i IKZE).

W związku ze zmianami przepisów o funkcjonowaniu otwartych funduszy emerytalnych, w 2013 roku PTE PZU przeprowadził kampanię informacyjną skierowaną do członków OFE PZU, która miała doprowadzić do wybrania przez nich sposobu otrzymywania informacji rocznej oraz pozwolić zbadać satysfakcję klientów z usług świadczonych przez fundusz. Działania te miały na celu uświadomienie klientom OFE PZU, że należy podjąć decyzję w kwestii przekazywania składek emerytalnych. Kampania ta jest kontynuowana w 2014 roku.