Sytuacja na rynku

W grudniu 2013 roku aktywa netto otwartych funduszy emerytalnych ukształtowały się na poziomie 299,3 mld zł i przyrosły o 11,0% w porównaniu do końca poprzedniego roku. Na dynamikę wartości aktywów netto OFE miały wpływ następujące czynniki:

  • wzrost od początku 2013 roku poziomu składek przekazywanych przez ZUS do OFE z 2,3% do 2,8% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne;
  • dobre wyniki finansowe – fundusze wypracowały średnią stopę zwrotu na poziomie 7,2%.

Wpływ na działalność otwartych funduszy emerytalnych w 2013 roku miały także wprowadzone zmiany w uregulowaniach prawnych. Obok obowiązującego już w 2012 roku ustawowego zakazu akwizycji, w 2013 roku zmieniono zasady losowania nowych członków do OFE spośród osób, które mimo takiego obowiązku nie przystąpiły do żadnego funduszu. Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w losowaniu biorą udział tylko te fundusze, które w dwóch ostatnich okresach rozliczeniowych uzyskały stopy zwrotu wyższe niż odpowiednie średnie ważone stopy zwrotu wszystkich funduszy, a ich aktywa netto nie przekraczają 10% sumy aktywów netto wszystkich funduszy. Udziały w puli osób losowanych są równe dla wszystkich funduszy spełniających te warunki. ZUS przeprowadza losowania w ostatnim dniu roboczym stycznia i lipca każdego roku.

Powszechne towarzystwa emerytalne znajdują się również w grupie podmiotów uprawnionych do prowadzenia indywidualnych kont zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). W 2013 roku konta te nie cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony przyszłych emerytów m.in. z uwagi na zbyt niskie zachęty w postaci ulg podatkowych oraz z ogólnego braku zainteresowania większości Polaków gromadzeniem oszczędności emerytalnych. Na początku 2014 roku w pakiecie ustaw dotyczących systemu emerytalnego wprowadzono m.in. nowe, znacznie prostsze zasady wyliczania limitu wpłat na IKZE uniezależniając je od dochodów osobistych oszczędzających oraz niższy, zryczałtowany podatek od wypłat z IKZE w wysokości 10%. Przy jednoczesnym ograniczeniu działalności II filaru, rozwiązania te mogą wpłynąć na wzrost zainteresowania Polaków oszczędzaniem na emeryturę w III filarze, m.in. na IKZE.

Otwarte Fundusze Emerytalne - udział w aktywach netto stan na 31.12.2013 roku (w %)