Działalność na rzecz społeczeństwa

PZU – ze wsparciem Fundacji PZU oraz korzystając z funduszu prewencyjnego – silnie angażuje się w życie społeczne.

Działalność prewencyjna

Wzorem lat poprzednich, także i w 2013 roku PZU prowadził działalność prewencyjną służącą poprawie bezpieczeństwa publicznego i ograniczaniu różnego rodzajów ryzyka:

 • w ramach profilaktyki zdrowotnej i promocji aktywnego trybu życia rozpoczął współpracę z Fundacją Maraton Warszawski przy projekcie 35. PZU Maratonu Warszawskiego;
 • kontynuował współpracę z TOPR, GOPR i wybranymi grupami WOPR;
 • dofinansowywał zakupy sprzętów ratowniczych dla straży pożarnej z funduszu prewencyjnego;
 • kontynuował współpracę ze Stowarzyszeniem Misie Ratują Dzieci w zakresie realizacji wieloletniego programu prewencyjnego dotyczącego profilaktyki zdrowotnej i leczenia następstw wypadków drogowych u dzieci;
 • realizował – we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Niepełnosprawnym Kierowcom – program Auto Mobility Centrum mający na celu ograniczenie bariery mobilności osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im bezpiecznego prowadzenia pojazdów dzięki adaptacji pozwalającej na substytucję dysfunkcji fizycznych;
 • z myślą o kierowcach pracujących zawodowo kontynuował program Bezpieczna Flota;
 • organizował wraz z Olimpiadami Specjalnymi Polska zawody sportowe osób z niepełnosprawnością intelektualną;
 • dofinansował działalność Fundacji Dzieciom Zdążyć z pomocą przekazując środki na rzecz wyposażenia sali do arteterapii;
 • wsparł poprawę bezpieczeństwa Muzeum Łazienki Królewskie poprzez program rozbudowy systemu zabezpieczenia technicznego w obiektach oraz ochrony fizycznej osób i mienia na jego terenie.

W 2013 roku PZU wystąpił również jako sponsor i mecenas różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych, o zasięgu zarówno ogólnopolskim, jak i lokalnym. Jako największy polski ubezpieczyciel PZU dbał przede wszystkim o zachowanie polskiego dziedzictwa kulturowego, sprawując mecenat nad Zamkiem Królewskim w Warszawie, Muzeum Łazienki Królewskie oraz Muzeum Narodowym w Krakowie wraz z jego najważniejszym oddziałem w Sukiennicach. Jako Mecenas Kultury Polskiej, kolejny raz brał także aktywny udział w organizacji Nocy Muzeów, przygotowując dla zwiedzających specjalne strefy PZU promujące w niestandardowy sposób sztukę i kulturę. PZU wspierał również obchody 120-lecia istnienia Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie oraz obchody 125-lecia istnienia Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi. Również dzięki zaangażowaniu PZU odbył się festiwal Rzeszów Carpathia. Kolejny rok z rzędu PZU objął mecenatem Willę Decjusza w Krakowie oraz patronatem gminę Bukowina Tatrzańska wraz ze znajdującym się tam najstarszym drewnianym obiektem niesakralnym – Domem Ludowym.

Dbając o edukację społeczeństwa i promocję nauki, w 2013 roku PZU wsparł organizację Pikniku Naukowego Polskiego Radia oraz Centrum Nauki Kopernik i Centrum Hewelianum w Gdańsku. Kolejny rok sponsorował konkurs Droga na Harvard, będący szansą dla wybitnych studentów.

Wspierając sport i zdrowy styl życia, PZU zaangażował się w cykl imprez jeździeckich Cavaliada odbywających się co roku w Poznaniu, Warszawie i Lublinie.

Od połowy lipca do końca sierpnia 2013 roku na najpopularniejszych plażach w Polsce działały Nostresowe strefy PZU. Organizatorzy zapewnili urlopowiczom przestrzeń do relaksu oraz szereg zabaw dla dzieci i dorosłych.

Fundacja PZU

Fundacja PZU dofinansowuje do projekty realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne jednostki organizacyjne, których cele i działania mieszczą się w obszarach jej działalności.

Działalność Fundacji skupia się na następujących dziedzinach działalności:

 • edukacji – przede wszystkim w zakresie wspierania inicjatyw tworzących młodym ludziom warunki równych szans rozwoju intelektualnego, zawodowego i kulturalnego;
 • opiece i pomocy społecznej – w tym w obszarze wspierania, promocji i rozwoju aktywności niepełnosprawnych;
 • kulturze i sztuce – w szczególności w zakresie wspierania działań służących upowszechnianiu wiedzy o kulturze i sztuce polskiej, a także wspierania artystów, twórców i uzdolnionej artystycznie młodzieży oraz wydarzeń artystycznych;
 • ochronie zdrowia – wspieranie inicjatyw, których celem jest szeroko pojęta profilaktyka.

W 2013 roku Fundacja PZU przeznaczyła na działalność statutową 12,7 mln zł.

Edukacja

W tym obszarze Fundacja PZU dofinansowuje przede wszystkim projekty realizowane przez organizacje pozarządowe, wspierające inicjatywy edukacyjne na wsiach i w małych miastach. W ramach konkursu Z PZU po lekcjach w 2013 roku przyznano 20 organizacjom dotacje na projekty wzbogacające ofertę edukacyjną w małych miejscowościach, w tym:

 • Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi, fundując stypendia dla studentów kierunków ścisłych i humanistycznych ze wsi i małych miast;
 • Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie, dofinansowując projekt Świetlica – Moje Miejsce w województwie lubelskim i podkarpackim;
 • Krajowemu Funduszowi na rzecz Dzieci w Warszawie, finansując warsztaty wielodyscyplinarne dla wybitnie zdolnych dzieci i młodzieży;
 • Fundacji Centrum im prof. Bronisława Geremka w Warszawie, z przeznaczeniem na dofinansowanie warsztatów historycznych dla uczniów i nauczycieli;
 • Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości w Warszawie, na realizację projektu z zakresu edukacji finansowo-ubezpieczeniowej Od Grosika do Złotówki.

Ponadto Fundacja PZU przyznała licznym organizacjom jednorazowe dotacje.

Opieka i pomoc społeczna

Fundacja PZU wspiera i promuje rozwój aktywności społecznej osób niepełnosprawnych oraz udziela dofinansowania pracownikom Grupy PZU, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. W 2013 roku nagrodzono 17 organizacji w konkursie Młodzi Niepełnosprawni – Sprawni z PZU, przyznając dotacje na projekty aktywizujące osoby niepełnosprawne. Udzielono także jednorazowego wsparcia następującym organizacjom: Tatrzańskiemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu, Parafi rzymskokatolickiej św. Andrzeja Apostoła, Fundacji Świat Na Tak, Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, Stowarzyszeniu Wiosna, Towarzystwu Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach, Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, Stowarzyszeniu Przyjaciół Bezdomnych Zwierząt Cichy Kąt, Fundacji Bezdomniaki, Parafii Wszystkich Świętych, Fundacji Perpetum Mobile.

Ochrona zdrowia

W 2013 roku Fundacja PZU kontynuowała współpracę z Polską Unią Onkologii w Warszawie, dofinansowując projekt związany ze szkoleniem personelu medycznego z zakresu psychoonkologii.

Ponadto przyznano jednorazowe dotacje na inne projekty prozdrowotne.

Kultura i sztuka

Fundacja PZU finansuje inicjatywy upowszechniające polską kulturę i sztukę oraz wspiera artystów i uzdolnioną artystycznie młodzież. W 2013 roku po raz pierwszy przyznano granty w ramach konkursu PZU z Kulturą, nagradzając 41 organizacji z małych miejscowości, które w ramach swoich projektów zorganizowały dzieciom i młodzieży wyjazdy do instytucji kulturalnych.

Jednocześnie, tak jak w poprzednich latach, Fundacja PZU współpracowała z organizacjami wspierającymi środowiska polonijne, takimi jak: Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie, Fundacja Dobroczynności i Wsparcia Rozgłośni Radiowej znad Wilii oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska.

W 2013 roku Fundacja podarowała Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie zbiór orderów z kolekcji generała Jana Henryka Dąbrowskiego.