Informatyka i operacje

W 2012 roku PZU podjął strategiczną decyzję o wdrożeniu nowego systemu informatycznego dla produktów majątkowych. Z uwagi na znaczenie tego przedsięwzięcia dla funkcjonowania organizacji, projekt ten otrzymał nazwę Everest.

Wdrożenie nowego systemu informatycznego pozwoli na transformację PZU i poprawi warunki potrzebne do właściwego zarządzania relacjami z klientami. Dzięki zautomatyzowaniu wielu procesów nowy system będzie stanowić narzędzie online dla sprzedawcy i pracownika obsługi. Pozwoli on na łatwe zmiany w ofercie produktowej oraz będzie wspierać PZU w kontaktach z klientami poprzez różnorodne kanały obsługi. Integracja nowego systemu z innymi aplikacjami, tj. likwidacji szkód, hurtownią danych, gospodarki własnej i obiegu dokumentów stworzy warunki do pełnego wykorzystania możliwości nowego rozwiązania.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, w dniu 18 listopada 2013 roku rozpoczęto pilotażowe wdrażanie nowego systemu informatycznego. Pilotaż systemu Everest przeprowadzono w dwóch etapach. W ramach tzw. małego pilotażu PZU udostępnił Everest około 70 agentom wyłącznym i 30 pracownikom PZU z Lublina. W trakcie dużego pilotażu, który został przeprowadzony w okresie od 13 stycznia do końca lutego 2014 roku, Everest udostępniono wszystkim agentom wyłącznym oraz oddziałom sprzedażowym PZU w sieci lubelskiej i podkarpackiej. Pilotaż miał sprawdzić funkcjonowanie nowych procesów, poprawność planu wdrożenia nowego systemu w całym kraju i przygotowanie użytkowników. Duży pilotaż dał ponadto możliwość monitorowania i analizowania wskaźników biznesowych.

Wdrożenie platformy Everest podzielono na 3 fazy. Taka organizacja projektu pozwoli na szybkie uzyskanie korzyści biznesowych przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka wdrożeniowego. Do końca 2014 roku PZU wprowadzi do systemu produkty komunikacyjne, mieszkaniowe oraz niektóre majątkowe (dla 11,5 tys. użytkowników końcowych). Pozostałe produkty, oferowane klientom indywidualnym oraz małym i średnim przedsięniorstwom, zostaną uruchomione od początku 2015 roku (kolejne 10 tys. użytkowników końcowych). W 2016 roku PZU planuje udostępnić w Everest produkty dla klientów korporacyjnych.

Zakończenie pełnego wdrożenia nowego systemu polisowego jest planowane do połowy 2016 roku.

W 2013 roku zrealizowano także szereg działań wspierających istotne inicjatywy biznesowe oraz optymalizację infrastruktury technicznej i procesów, w szczególności:

  • zakończono wdrażanie systemu wspierającego nowy model zarządzania kapitałem ludzkim Grupy PZU;
  • kontynuowano prace doskonalące narzędzia informatyczne w obszarze zarządzania funduszami i aktywami;
  • zakończono projekt konsolidacji infrastruktury IT w zakresie zasobów dyskowych, pozwalający na ich efektywne wykorzystanie w ramach Grupy PZU;
  • rozpoczęto prace nad strategią w obszarze infrastruktury technicznej, której wdrożenie pozwoli na zoptymalizowanie kosztów infrastruktury IT;
  • osiągnięto znaczne oszczędności kosztowe w związku z optymalizacją informatycznych sieci rozległych (WAN);
  • doskonalono mierzenie wydajności, efektywności procesów i wydatków IT w oparciu o model alokacji kosztów;
  • zakończono wdrożenie wspólnego dla PZU i PZU Życie systemu klasy ERP – od stycznia 2013 roku wdrożono kolejne procesy z obszaru księgowości ubezpieczeniowej dla PZU i PZU Życie;
  • objęto krytyczne systemy i aplikacje biznesowe w Grupie PZU monitoringiem, pozwalającym na wyeliminowanie ryzyka długotrwałych awarii, a tym samym skrócono czas niedostępności krytycznych systemów.

Wykonano także istotny krok w zakresie unifikacji IT w Grupie PZU ujednolicając nadzór, strukturę i kierownictwo obszarów IT we wszystkich spółkach Grupy PZU.